Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Beter werkende en geïntegreerde energiemarkt

Beter werkende en geïntegreerde energiemarkt

Kopafbeelding;

Een betere integratie van de Europese elektriciteit-en gasmarkten heeft de hoogste prioriteit voor ACM. Dat schrijft ACM in haar visiedocument. Marktintegratie leidt tot een efficiënter gebruik van de beschikbare transport- en productiecapaciteit en dat betekent uiteindelijk een lagere prijs voor de consument. ACM doet dit vooral door zich in te zetten voor voldoende transportcapaciteit op grenspunten. Zo kan de consument profiteren van de lage elektriciteitsprijzen in Duitsland.

Hard werken aan een goede marktintegratie

ACM maakt zich zorgen omdat de Europese energiemarkt nog niet goed werkt. Voor een goed werkende Europese markt zijn een koppeling van de intraday en day-ahead handelsmarkten van belang. Dit zijn de handelsmarkten waar de energiebehoefte voor diezelfde dag en voor de dag erna wordt verhandeld. Ook is een efficiënt balanceringssysteem (het afstemmen van vraag en aanbod) belangrijk. ACM heeft in 2013 hard gewerkt aan de koppeling van de intraday markten voor elektriciteit in heel Noordwest Europa. Maar doordat de elektriciteitsbeurzen het niet eens konden worden over de keuze voor het te gebruiken IT-platform, is de koppeling vertraagd. Wel is vooruitgang geboekt bij de koppeling van de day ahead markt. Ook zijn verbeteringen gerealiseerd in het balanceringsregime. In samenwerking met de toezichthouders in het Gas Regionaal Initiatief Noord-West (GRI NW) heeft ACM verkend of het ‘virtueel’ verdelen van transportcapaciteit voor gas hieraan kan bijdragen. Daarnaast heeft ACM haar voorzitterschap van de GRI NW in 2013 overgedragen. Dat heeft zij sinds 2006 uitgeoefend.

Gelijke concurrentie transport gas van en naar buitenland

Als de transportcapaciteit van het gasnetwerk eerlijk wordt verdeeld, ontstaat een beter werkende markt. ACM heeft regels vastgesteld die ervoor zorgen dat marktpartijen onder gelijke voorwaarden gas van en naar het buitenland kunnen transporteren. Deze regels volgen uit de eerste Europees vastgestelde Netcode voor gas. Grensoverschrijdende transportcapaciteit wordt vanaf nu geveild en vervangt daarmee het ‘die eerst komt, eerst maalt’ principe. Hiermee heeft ACM de Netcode al vroegtijdig geïmplementeerd, zodat afnemers in Nederland hier nu al van profiteren.

Betere benutting transportcapaciteit gas

ACM stimuleert via een overboekingsregeling dat GTS extra capaciteit verkoopt, waardoor het bestaande netwerk beter wordt benut. Daarnaast maakt ACM het mogelijk dat GTS bij een grote vraag naar capaciteit, het al vergeven maar nog niet gebruikte deel, opnieuw mag verkopen. Dit leidt tot meer transportmogelijkheden van gas en een efficiënter gebruik van het net. Dat heeft uiteindelijk gunstige gevolgen voor de prijs van gas op de groothandelsmarkten.

Meer transportcapaciteit met Duitsland en België

Er zijn ook stappen gezet voor de uitbreiding van grenscapaciteit voor elektriciteit. ACM heeft in een informele zienswijze opgenomen dat TenneT een investering in een verbinding tussen Doetinchem en Wesel (Duitsland) mag financieren uit de daarvoor bestemde veilingopbrengsten. In samenwerking met de Belgische toezichthouder CREG heeft ACM het in 2012 gestarte onderzoek naar de capaciteit op de Nederlands – Belgische grens voortgezet. Mede door dit onderzoek bleek het mogelijk om de intraday capaciteit met 200 MW per uur te verhogen doordat TenneT en de Belgische TSO Elia de berekeningswijze voor het bepalen van de capaciteit hebben geoptimaliseerd.