Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Markt & Overheid

Markt & Overheid

Kopafbeelding;

ACM heeft in 2013 de nieuwe Wet Markt en Overheid extra onder de aandacht gebracht bij overheden en ondernemers. Dit was nodig omdat uit een nulmeting bleek dat de kennis over de Wet Markt en Overheid nog heel beperkt is. Door uitleg over de nieuwe regels te geven in gesprekken, congressen, voorlichtingsbijeenkomsten en artikelen in vakbladen heeft ACM de kennis over de Wet Markt en Overheid vergroot.

Vier gedragsregels

Als de overheid concurreert met bedrijven, gelden per 1 juli 2012 vier regels om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Deze regels staan in de nieuwe Wet Markt en Overheid. ACM controleert of overheden zich aan de regels houden. Voor economische activiteiten die plaatsvonden voor 1 juli 2012 geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2014.

Nulmeting ACM

ACM heeft in 2013 een nulmeting laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de mate waarin overheden op de hoogte zijn van de nieuwe regels en maatregelen nemen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.
Uit de nulmeting is gebleken dat overheden en ondernemingen nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels en dat overheden te weinig doen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. De omvang van de problematiek is in potentie groot, omdat 83% van de overheden economische activiteiten uitvoert, zoals het inzamelen van bedrijfsafval, het exploiteren van sportaccommodaties en de verhuur of verkoop van vastgoed.

ACM geeft voorlichting

ACM heeft in 2013 audits uitgevoerd bij verschillende overheden om meer ervaring op te doen met de toepassing van de gedragsregels in de praktijk. Tot 1 juli 2014 zijn de nieuwe regels alleen van toepassing op nieuwe activiteiten. Ná die datum zijn de regels ook van toepassing op activiteiten die gestart zijn vóór 1 juli 2012. Waar nodig zal ACM handhavend optreden.