Tekstgrootte  [-][+]
Opbrengst van het werk van ACM in 2013

Opbrengst van het werk van ACM in 2013

Kopafbeelding;

ACM wil op een open manier verantwoording afleggen over het effect en de effectiviteit van haar werk. De activiteiten van ACM zijn er op gericht om markten beter te laten werken en consumenten meer keuze te bieden. Soms is de opbrengst van ons werk direct zichtbaar voor consumenten, maar vaak gaat het om een indirect effect. Daarom wil ACM het totaal van de opbrengst van haar werk zichtbaar maken. De opbrengst voor consumenten bedraagt € 1,85 miljard in 2013. Daarvan is € 860 miljoen het gevolg van de activiteiten in 2013 en € 990 miljoen het gevolg van eerdere activiteiten in 2011 en 2012, waarvan het effect langer doorloopt dan een jaar.

Effectberekening

ACM berekent het resultaat van haar werk aan de hand een eigen ontwikkelde methode, die gebaseerd is op inzichten vanuit de economische wetenschap. Deze methode berekent op een eenvoudige manier de effecten van het optreden van ACM voor de welvaart van consumenten. Het geeft daarmee een schatting van wat het optreden van ACM oplevert.

Traditie

Het bepalen van opbrengst van het werk van ACM past in de traditie van ACM's voorgangers NMa en OPTA. Het past ook in deze tijd waarin de aandacht voor het effect van toezicht toeneemt. De NMa was een van de eerste toezichthouders die de effecten van haar optreden (outcome) heeft berekend en daarover heeft gerapporteerd. OPTA heeft in het verleden de verwachte effecten van haar marktanalyses inzichtelijk gemaakt.

Vermelden effect niet altijd mogelijk

ACM wil de opbrengst van haar werk inzichtelijk maken. Dat kan niet altijd, zeker niet altijd per zaak. Over activiteiten in gereguleerde sectoren, kan ACM doorgaans effecten vermelden per zaak of interventie. Dit vloeit voort uit de wettelijke taak van ACM om indien nodig in deze markten te interveniëren.

In 2013 waren er drie zaken in gereguleerde sectoren, waarover ACM niet individueel kon rapporteren wegens bedrijfsvertrouwelijke informatie of lopende gerechtelijke procedures over het openbaar maken van de besluiten. De opbrengst van deze drie zaken betreft € 9,7 miljoen.

ACM publiceert geen informatie over de omvang van de effecten van individuele zaken bij concurrentietoezicht, concentratietoezicht en consumentenbescherming. Dit heeft te maken met bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Voor deze activiteiten vermeldt ACM een totaalbedrag gekoppeld aan meerdere zaken, zodat het effect niet herleidbaar is tot individuele zaken.

Toets door het CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van ACM de effect-berekeningen voor 2013 getoetst op plausibiliteit. Het CPB heeft zowel de berekeningsmethode als de uitkomst van de berekening beoordeeld. Het CPB deed dit ook in voorgaande jaren.

Het CPB concludeert dat de outcome-berekening zorgvuldig is uitgevoerd met behulp van vuistregels met voldoende mate van onderbouwing vanuit de economische literatuur. Ze plaatst daarbij wel de kanttekening dat een voorzichtige interpretatie nodig is.