Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Regulering Postmarkt

Regulering Postmarkt

Kopafbeelding;

ACM houdt toezicht op de postmarkt. Dit betekent onder andere dat ACM in de gaten houdt of postbedrijven voldoende veilig omgaan met post van verzender tot ontvanger. Ook controleert ACM of postbedrijven een klachtenregeling hebben.

Netto kosten Universele Post Dienst

In het eerste kwartaal van 2013 is ACM’s voorganger OPTA nog bezig geweest met de behandeling van het verzoek van PostNL om vergoeding van de netto kosten van de uitvoering van de universele postdienst in 2011. Die behandeling is gestopt toen PostNL het verzoek in april 2013 heeft ingetrokken. Dat hield verband met door de minister van Economische Zaken aangekondigde maatregelen om de kostendekkendheid en betaalbaarheid van de universele postdienst te waarborgen. Op verzoek van de minister heeft ACM’s voorganger die maatregelen in datzelfde kwartaal nog getoetst op hun effect voor het rendement van PostNL.

Nieuwe bevoegdheden voor ACM

Eind 2012 heeft de Minister van Economische Zaken een wetsvoorstel ingediend dat ACM bevoegdheden geeft om maatregelen te nemen om mogelijke mededingingsproblemen in de postmarkt te voorkomen. De aanleiding daarvoor was onder andere een rapport dat in 2011 was opgesteld door ACM’s voorganger OPTA. Het wetsvoorstel is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Om mededingingsproblemen te voorkomen kan ACM aan een postvervoerder die dominant is op de markt bepaalde verplichtingen opleggen. Dat varieert van de verplichting om aan andere aanbieders toegang tot zijn netwerk te verlenen tot verplichtingen over de door hem te rekenen tarieven. Voordat ACM verplichtingen kan opleggen moet zij een analyse maken van de desbetreffende markt. Voor de universele postdienst kan ACM geen verplichtingen opleggen. In 2013 heeft ACM de eerste voorbereidingen getroffen om de wet in 2014 uit te voeren.