Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Versterking positie regionale spoorvervoerder nodig

Versterking positie regionale spoorvervoerder nodig

Kopafbeelding;

Op 31 oktober 2013 heeft ACM de bevindingen uit de quickscan personenvervoer per spoor aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De conclusie van ACM is dat in de huidige situatie de belangen van regionale vervoerders en hun reizigers onvoldoende tot hun recht komen en er daarmee onvoldoende prikkels zijn voor de NS om zich in te zetten op een manier die goed is voor de reiziger. ACM beveelt met name aan dat inkomsten uit de kaartverkoop transparanter worden verdeeld en de service op stations en de reisinformatie wordt verbeterd. Trans Link Systems (TLS), de provider van de OV chipkaart, zou een prikkel moeten krijgen om transparantie in kosten, kostenefficiëntie en innovaties te stimuleren voor het gebruik van de OV chipkaart.

Aanleiding quickscan

De quickcan is opgesteld naar aanleiding van signalen van regionale vervoerders bij de afname van diensten van NS en TLS en een motie van de Tweede Kamer om bestaande knelpunten in beeld te brengen.

Gebrek aan prikkels

ACM stelt dat NS het bij TLS voor het overgrote deel voor het zeggen heeft. Door gebrek aan prikkels voor innovatie en efficiëntie worden belangen van regionale vervoerders en hun reizigers onvoldoende behartigd. Andere knelpunten ziet ACM op het terrein van het bepalen van reizigerstarieven, reizigersinformatie en het verdelen van de reizigersopbrengsten. Deze laatste worden door NS met een model verdeeld onder de regionale vervoerders. Ook ziet ACM knelpunten in de dienstverlening van regionale vervoerders aan hun reizigers. Voor het openen van een balie of een winkeltje op het station moeten zij afspraken maken met de NS. Onderhandelingen lopen vaak moeizaam en duren lang.

Andere verhouding NS en regionale vervoerders

Het meest effectief zijn oplossingen die direct ingrijpen in de onderlinge verhoudingen tussen de NS en de regionale vervoerders. Zo kan overwogen worden het beheer van de stations af te splitsen van de NS. Ook de verdeling van de opbrengsten en de informatievoorziening zouden onafhankelijk van de NS geregeld kunnen worden. Daarnaast adviseert ACM om de organisatie van TLS (68 procent eigendom NS) anders in te richten.

Het ministerie herkent de knelpunten. ACM verwacht dat wanneer de juiste maatregelen worden genomen om de knelpunten op te lossen, dit een betere dienstverlening van de NS en TLS aan de regionale vervoerders oplevert en uiteindelijk ook aan de reiziger.