Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

""

Door diverse acties gaf ACM in 2015 een impuls aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse energievoorziening.

Ruim 30 partijen ontvingen ontheffing voor aanwijzing netbeheerder

Eigenaren van een elektriciteitsnet of een gastransportnet moeten een publieke netbeheerder aanwijzen. Die beheert dit net volgens de eisen die de wet daaraan stelt. In bepaalde situaties kan ACM de eigenaar van een net van deze verplichting ontheffen. Men spreekt dan van gesloten distributiesystemen. Voorbeelden van gesloten distributiesystemen zijn spoorwegstations, ziekenhuizen, vliegvelden en chemische industrielocaties.

In 2015 nam ACM meer dan 30 besluiten op ontheffingsaanvragen. In uitspraken op beroepen tegen besluiten om geen ontheffing te verlenen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraken gedaan die duidelijkheid geven over de interpretatie van de wet. Zo bleek dat studenten die op een campus wonen in een flat van een studentenhuisvesting, niet als huishoudelijke afnemers mogen worden aangemerkt. Ook oordeelde het CBb dat ACM terecht de ontheffing aan Schiphol had geweigerd.

ACM onderzoekt stroomstoring

Op 27 maart 2015 zorgde een grote stroomstoring in Diemen ervoor dat een groot deel van de provincie Noord-Holland en een deel van Flevoland zonder stroom zat. ACM startte een onderzoek naar deze stroomstoring en betrekt hierbij de rapporten van TenneT.

ACM waarborgt onafhankelijkheid en financiële gezondheid van netbeheerders

ACM trad handhavend op tegen 'DELTA Netwerkbedrijf' voor het gemeenschappelijk gebruik van hun beeldmerk met andere commerciële bedrijfsonderdelen van 'energiebedrijf DELTA'. De wet verbiedt dit omdat commerciële bedrijfsonderdelen zo kunnen profiteren van de naamsbekendheid en reputatie van het netwerkbedrijf. Consumenten moeten een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de netbeheerder die wettelijke taken uitvoert, zoals transport van elektriciteit en gas en de bedrijfsonderdelen die commerciële activiteiten uitvoeren. Gemeenschappelijk gebruik van het beeldmerk is niet eerlijk ten opzichte van andere commerciële partijen omdat het een concurrentievoordeel voor de bedrijfsonderdelen van DELTA oplevert. Tegen dit besluit staat beroep open.

Betrouwbaarheid en financiële gezondheid zijn randvoorwaarden voor goed functionerende netbeheerders. Eind 2014 kreeg Energienetbeheerder Rendo uit Meppel van ACM 2 boetes opgelegd. Volgens ACM controleerde Rendo de meetinstallatie bij een biomassacentrale niet goed. Daarnaast gaf Rendo belangrijke informatie over zijn financiële positie niet op tijd door aan ACM. Later in 2015 besloot ACM de boete aan Rendo voor dit niet tijdig informeren te verlagen. Onduidelijkheden in de wet over meetinstallaties leidden tot het herroepen van de andere boete. Toezicht op de financiële gezondheid van netbeheerders draagt bij aan een betrouwbare energievoorziening.

ACM werkt aan de kwaliteit van levering

ACM stelde spelregels vast voor bedrijven die groen gas willen leveren. Energieleveranciers mogen bijvoorbeeld sinds 1 januari 2015 alleen groen gas leveren als zij kunnen aantonen waar dat gas vandaan komt. De nieuwe spelregels brengen duidelijkheid over de voorwaarden om te produceren en leveren. Deze duidelijkheid draagt bij aan het investeringsklimaat voor groen gas en de transitie naar een duurzame energievoorziening.

ACM vernieuwde de procedure voor de vergunningsaanvraag voor energie aan consumenten. De aanvraag verloopt hierdoor sneller. De belangrijkste verbetering is dat vooraf duidelijker is wat ACM van de aanvrager verwacht.

ACM scherpte de vergunningseisen van 2 energieleveranciers aan. Energiebedrijf de Unie kreeg aanvullende administratieve verplichtingen voor zijn leveringsvergunning. Aanleiding hiervoor was het niet op orde hebben van de administratie voor het sturen en verwerken van eindafrekeningen. Consumenten moeten immers kunnen vertrouwen op de administratie van hun energieleverancier.

Ook Energiebedrijf Innova ontving aanvullende administratieve verplichtingen voor zijn leveringsvergunning. De als groene stroom verkochte elektriciteit bleek zo niet in de administratie te zijn verwerkt. De aanvullende verplichtingen van ACM aan de leveringsvergunningen van deze bedrijven moeten bijdragen aan de verbetering van hun administratieve processen. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid en kwaliteit van de energievoorziening toe.

Ook moest de informatieverstrekking aan consumenten verbeteren. In 2015 spande ACM zich meerdere malen in om de informatievoorziening in de energiemarkt te verbeteren. Zo sprak ACM leveranciers aan over de informatieverstrekking aan zonnepaneelbezitters. Ook tikte ACM in 2015 een flink aantal energieleveranciers op de vingers in verband met onduidelijke websites en misleidende informatie over de prijs en de te verwachten kosten. Vanwege teleurstellende verbeteracties zag ACM zich genoodzaakt om in een aantal gevallen een last onder dwangsom op te leggen.