Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Afspraken Kip van Morgen beperken concurrentie

Afspraken Kip van Morgen beperken concurrentie

"Kopafbeelding: Kip van Morgen en concurrentie"

ACM analyseerde begin 2015 de onderlinge afspraken tussen supermarkten, producenten en verwerkers om het regulier geproduceerde kippenvlees in de supermarkt te vervangen door 'de Kip van Morgen'. ACM concludeerde dat deze afspraken de concurrentie beperken op de markt voor de verkoop van kippenvlees aan consumenten.

ACM onderzocht of de afspraken van de Kip van Morgen in aanmerking kunnen komen voor de uitzonderingsmogelijkheid van de Mededingingswet. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de voordelen voor de consument groter zijn dan de nadelen zoals het beperken van de keuzes voor consumenten en mogelijk een hogere kostprijs. Door de afspraken over de Kip van Morgen heeft een kip onder andere iets meer ruimte, iets meer strooisel op de stalvloer en leeft de kip een paar dagen langer. Daarnaast zouden de betrokken partijen diverse milieumaatregelen nemen. ACM deed onderzoek naar de waardering door de consument van verschillende leefomstandigheden van kippen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de consument voor dierenwelzijnsmaatregelen wel wil betalen, maar weinig voor de beperkte verbeteringen van de Kip van Morgen. De voordelen van de milieumaatregelen werden berekend op basis van schaduwprijzen. Per saldo wogen de voordelen voor de consument niet op tegen de nadelen.

ACM heeft haar analyse met de betrokken partijen besproken. Zij hebben aangegeven de gezamenlijke uitvoering van de afspraken te staken. Verder gingen zij onderzoeken of er alternatieven waren voor hun afspraken. Volgens ACM zijn er ook minder vergaande maatregelen mogelijk die ook tot een (verdere) verduurzaming van het kippenvleesassortiment kunnen leiden. Een voorbeeld hiervan is betere voorlichting aan consumenten over de keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaam kippenvlees.

Rondetafelgesprek over de analyse van ACM

ACM werd naar aanleiding van de analyse over de Kip van Morgen door de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer uitgenodigd om op donderdag 4 juni 2015 deel te nemen aan een rondetafelgesprek. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM, nam deel aan dit rondetafelgesprek.

Visie ACM op mededinging en duurzaamheid

ACM publiceerde in 2014 haar Visie op mededinging en duurzaamheid. Het visiedocument beantwoordt de vraag hoe duurzaamheidsinitiatieven van ondernemingen zich verhouden tot het mededingingsrecht. Om nog meer inzicht te geven in hoe ACM duurzaamheidsafspraken beoordeelt, analyseerde ACM onder andere de afspraken over de Kip van Morgen. Daarnaast sprak Henk Don op 11 juni 2015 voor de Vereniging voor Mededingingsrecht over "Toepassing van het ACM-visiedocument Mededinging & Duurzaamheid in de praktijk".