Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

""

In de bedrijfsvoeringparagraaf (BVP) wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het zelfstandig bestuursorgaan Autoriteit, Consument en Markt (ZBO ACM). De BVP heeft conform de Comptabiliteitswet 2001 het karakter van een uitzonderingsrapportage. De informatie opgenomen in de BVP is tot stand gekomen vanuit het management controlesysteem van het ZBO en informatie uit de audit van de Auditdienst Rijk (ADR). De bedrijfsvoeringsparagraaf bestaat uit vier verplichte onderdelen: rechtmatigheid, totstandkoming beleidsinformatie, financieel en materieel beheer en overige aspecten van de bedrijfsvoering.

I Rechtmatigheid

Vanuit de mij bekende informatie zijn fouten met betrekking tot de comptabele rechtmatigheid van de uitgaven voor het ZBO geconstateerd, die de daarvoor geldende rapporteringstolerantiegrenzen overschrijden.

Overschrijding rapporteringstolerantie

Voor de uitgaven ten laste van het ZBO bestaat er een rechtmatigheidsfout van € 78.353. Het betreft hier facturen voor kosten van vervoer (reis- en verblijfkosten binnenland) dat ten onrechte niet Europees is aanbesteed. De betreffende vervoersovereenkomst is direct na constatering van de onrechtmatigheid opgezegd.

II Totstandkoming van beleidsinformatie

Vanuit de mij bekende informatie zijn er geen tekortkomingen in de totstandkoming van beleidsinformatie.

III Financieel en materieel beheer

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

IV Overige aspecten in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.