Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Tabel 7: Aantal afgeronde bezwaarzaken (bezwaren in Wob-zaken niet meegerekend)
Consumenten-bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Bezwaar gegrond - - 1 - -
Bezwaar ongegrond 1 5 3 11 -
Bezwaar ingetrokken 1 1 2 20 1
Bezwaar niet ontvankelijk 1 3 - 5 -
Rechtstreeks beroep 3 - - 1 -
Bezwaar gedeeltelijk gegrond - 1 - 1 -
Totaal aantal afgerond bezwaar 6 10 6 38 1
doorlooptijd (dgn) 59 159 64 50 3
wettelijke doorlooptijd zonder verdaging (dgn) 42 42 42 42 42
wettelijke doorlooptijd met verdaging (dgn) 84 84 84 84 84
percentage zaken waarin wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging) gehaald is 66,7% 20% 50% 73,7% 100%

Sinds 2015 houdt ACM indien mogelijk per zaak bij hoe lang deze, in overleg met partijen, is opgeschort en of de beslistermijn tijdig is verdaagd. ACM heeft hier intern aandacht voor gehad en ziet mede daardoor een verbetering in de mediane doorlooptijd ten opzichte van 2014.

De mediane doorlooptijd in mededingingszaken is 64 dagen. In de bezwaarprocedures over 2 kartelzaken is sprake van een veel langere doorlooptijd dan in de 4 andere bezwaarzaken. In kartelzaken met meerdere betrokken partijen, een complexe bewijsvoering en een verplichting om bewijsstukken te laten vertalen kost de behandeling veel tijd. De doorlooptijd van de behandeling van bezwaren in handhavingsverzoeken of besluiten in het kader van de Wet Markt en Overheid is korter.

Het grote aantal afgeronde bezwaren in mededingingszaken in 2014 heeft zich in het afgelopen jaar vertaald in een toename van het aantal (hoger)beroepszaken. Het aantal afgeronde bezwaren energie was in 2015 relatief laag. Er lopen nog circa 50 bezwaren tegen de methodebesluiten waarvan ACM de beslissing in 2016 verwacht.

Tabel 8: Aantal afgeronde (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen
Consumenten-bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Aantal afgeronde zaken beroep gegrond 3 3 10 2 -
ongegrond 1 8 6 6 -
ingetrokken 2 5 5 2 2
niet ontvankelijk - 1 1 - -
gedeeltelijk gegrond - - - 4 -
Aantal afgeronde zaken hoger beroep* gegrond 2 3 - 2 -
ongegrond 1 - 4 2 -
ingetrokken - - - 1 -
niet ontvankelijk - - 3 - -
gedeeltelijk gegrond 2 - 10 - -
Totaal aantal afgerond (hoger) beroep 11 20 39 19 2
Aantal afgeronde voorlopige voorzieningen** 4 1 7 8 2

* hierbij gaat het om het gegrond dan wel ongegrond verklaren van het beroep tegen een besluit van ACM

** hieronder vallen ook de voorlopige voorzieningen waarvoor geen zitting is geweest omdat ze ingetrokken zijn

Voor de behandeling en duur van beroepen is ACM afhankelijk van de planning van zaken bij de rechtbank en het CBb.