Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Concentratietoezicht ACM in de zorgsector

Concentratietoezicht ACM in de zorgsector

"Kopafbeelding: concentratietoezicht in de zorgsector"

ACM nam in 2015 in totaal 18 besluiten over concentraties in de zorgsector, waarvan 3 in de ziekenhuissector.

ACM keurde onder meer de overname goed van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer door de Reinier Haga Groep met ziekenhuizen in Den Haag en Delft. ACM gaf ook groen licht voor de overname van Ommelander Ziekenhuis Groep door Universitair Medisch Centrum Groningen.

In juli besloot ACM dat de voorgenomen overname van de apotheken en groothandelsactiviteiten van Mediq door Brocacef nader onderzocht moet worden. ACM stelde daarom hiervoor een vergunningseis.

Daarnaast maakte ACM in 2015 bekend dat ook twee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de Parnassia Groep en Stichting Antes, nog niet mogen samengaan. ACM besloot dat er nader onderzoek nodig is omdat de concentratie mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie.

Verbod fusie ziekenhuizen regio Dordrecht / Gorinchem

In juli 2015 verbood ACM voor het eerst een fusie tussen ziekenhuizen. ACM ging niet akkoord met de voorgenomen fusie van de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep in de regio Dordrecht / Gorinchem. ACM voorkomt met dit verbod mogelijke negatieve gevolgen voor patiënten en verzekerden, zoals hogere prijzen, mindere kwaliteit, of minder innovatie.

De twee ziekenhuizen zijn belangrijke concurrenten van elkaar. Dit bleek uit onderzoek van ACM naar patiëntenstromen, onderzoek onder huisartsen en uit informatie van zorgverzekeraars. ACM constateerde dat de mogelijkheden van patiënten en zorgverzekeraars om de fusieziekenhuizen te disciplineren onvoldoende zijn. Patiënten hebben namelijk beperkte mogelijkheden om 'te stemmen met de voeten' en uit te wijken naar een ander ziekenhuis. En voor zorgverzekeraars blijven er onvoldoende alternatieven over om scherp te kunnen inkopen na de fusie.

Albert Schweitzer en Rivas hebben beroep aangetekend tegen het besluit van ACM. Het is nu aan de rechter om het oordeel van ACM te toetsen.

ACM kwalificeert personele unie AMC-VUmc als fusie

De twee academische ziekenhuizen in Amsterdam, Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc), willen gezamenlijk door onder één gemeenschappelijk bestuur.

Zij hebben aan ACM de vraag voorgelegd of de door hen voorgestelde wijzigingen in de statuten en reglementen ertoe leiden dat er sprake is van een fusie. De wijzigingen gaan over de bepalingen die zien op de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de raden van bestuur en raden van toezicht van de beide instellingen. ACM gaf hierop een informele zienswijze. ACM kwam hierin tot de conclusie dat de voorgestelde wijzigingen leiden tot een volledige en duurzame personele unie die kan worden gezien als een fusie. ACM heeft (nog) geen inhoudelijke beoordeling gedaan. Pas als partijen het traject van de zorgspecifieke fusietoets bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) positief hebben doorlopen en zij hun fusie melden bij ACM, zal ACM een inhoudelijke mededingingsrechtelijke beoordeling uitvoeren.

Maatschappelijk debat over fusies in de zorg

Het concentratietoezicht van ACM in de zorgsector was in 2015 - net als in 2014 - onderwerp van maatschappelijk debat. ACM heeft meer duidelijkheid gegeven over haar toezicht door onder meer in juni deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de fusies in de zorg. Dit gesprek werd georganiseerd door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer. Als onafhankelijke toezichthouder leverde ACM hiervoor ook een schriftelijke bijdrage (position paper).

Hierin schetst ACM hoe zij fusies in de zorg op basis van de Mededingingswet toetst en doet zij suggesties voor een meer op de zorg gerichte fusietoets, mocht de politiek hiertoe willen besluiten.

Daarnaast verscheen er in juli 2015 een artikel over het concentratietoezicht van ACM in de ziekenhuissector in tijdschrift Markt & Mededinging. De auteurs van het artikel zijn medewerkers van ACM. Zij leggen in het artikel uit hoe ACM concentraties in de ziekenhuissector beoordeelt en welke afwegingen daarbij een rol spelen.