Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Consultatie beleidsregel internationale passagiersvervoersdienst

Consultatie beleidsregel internationale passagiersvervoersdienst

""

ACM heeft op 3 december 2015 een aangepaste beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. Het doel van de beleidsregel is duidelijkheid te bieden over de rol van ACM als een spoorvervoerder een nieuwe internationale passagiersvervoerdienst wil starten.

Kern van de beleidsregel

In de beleidsregel staat allereerst beschreven hoe een vervoerder zich bij ACM moet melden. Daarnaast komt hierin aan de orde hoe concessieverleners en -houders bij ACM een onderzoek kunnen aanvragen naar de gevolgen van een nieuwe spoorvervoerdienst voor het economisch evenwicht van bestaande spoorconcessies. Als dat economisch evenwicht van een nationale spoorvervoersconcessie door toetreding van internationale vervoerders in het gedrang komt, dan kan ACM toegang van de internationale vervoerder op het spoor weigeren. ACM beschrijft in de beleidsregel hoe zij een dergelijk nieuw initiatief toetst en welke criteria zij daarbij hanteert. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van ACM om te bepalen of en welke beperkingen zij aan de internationale passagiersvervoerdienst oplegt.

Aanleiding voor de aanpassingen

Deze beleidsregel is gebaseerd op een nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2012/34 EG) die op 15 december 2015 is geïmplementeerd in nationale wetgeving (wijziging van Wet Personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet). De richtlijn beoogt de openstelling van de markt voor het internationaal personenvervoer per spoor. Met de openstelling kunnen spoorwegondernemingen na melding bij ACM zonder concessie starten met het uitvoeren van internationaal passagiersvervoer. Door de wetswijziging is ACM bevoegd toetsingscriteria vast te stellen en op aanvraag de toegang van de nieuwe vervoerdienst te reguleren.