Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
De consument in de zorg

De consument in de zorg

"Kopafbeelding: consument in de zorg"

Er is ruimte voor samenwerking in de zorg die in het belang is van de consument in de rol van patiënt en verzekerde. Soms leidt samenwerking tot marktgedrag waar de consument niet bij gebaat is.

In 2014 gaf ACM voorlichting aan zorgaanbieders en zorginkopers over onder meer de inkoop van Wmo-zorg (zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook volgde ACM de ontwikkelingen van de geneesmiddelenkosten. ACM deed onderzoek naar het grote verschil in de prijs die AstraZeneca vroeg voor maagzuurremmer Nexium (esomeprazol) binnen en buiten de muren van een ziekenhuis. ACM concludeerde dat er in deze zaak geen sprake was van een overtreding van de Mededingingswet. Daarnaast publiceerde ACM een beschrijving van de geneesmiddelenmarkt en de toetreding van merkloze geneesmiddelen (Farmacie onder de loep).

Aandacht voor samenwerking eerstelijnszorg

In 2015 had ACM veel aandacht voor samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en logopedisten. Zorgaanbieders in de eerste lijn bleken terughoudend te zijn om samen te werken, ook als dat in het belang is van patiënten en verzekerden. Het beeld is ontstaan dat de Mededingingswet veel vormen van samenwerking verbiedt en dat steeds een boete dreigt.

ACM vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor innovatie en zorginhoudelijke samenwerking. ACM werkte eraan om dit op verschillende manieren duidelijk te maken. Allereerst gaf ACM daarom een reactie op enkele praktijksituaties waarin huisartsen de mededingingsregels als belemmering ervaren om samen te werken. Daarnaast publiceerde ACM de 'Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg'.

ACM neemt deel aan het maatschappelijk debat

ACM nam ook deel aan het maatschappelijke debat over samenwerking in de huisartsenzorg. Zo vond er op 10 juni 2015 een debat plaats in De Rode Hoed in Amsterdam over de toekomst van de huisartsenzorg. Dit was georganiseerd door het actiecomité van 'Het roer moet om - Manifest van de bezorgde huisarts'. Zorgverzekeraars, Kamerleden, beroepsorganisaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namen ook deel aan dit debat.