Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Duidelijkheid over investeringskader energiemarkt

Duidelijkheid over investeringskader energiemarkt

"Kopafbeelding: investeringen in energienetwerken"

ACM stimuleerde de aanleg van grensverbindingen voor elektriciteit, adviseerde het ministerie van Economische Zaken (EZ) over de wetgevingsagenda STROOM en startte de voorbereiding van nieuwe tariefregulering.

Investeringsvoorstellen voor grensverbindingen ontvangen stimulans

ACM nam in 2015 een besluit waarmee zij TenneT stimuleerde te investeren in een nieuw aan te leggen kabel. TenneT is de landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast nam ACM een besluit over de wijze waarop zij kosten voor de nieuwe grensverbinding tussen Nederland en Duitsland (Doetinchem-Wesel) reguleert. ACM kende met deze speciale regels voor kostenbeoordeling 2 investeringsstimulansen toe. Beide projecten zijn door de Europese Unie gekwalificeerd als Europese projecten van gemeenschappelijk belang. Deze projecten zijn nodig om de interne energiemarkt te voltooien en meer grensoverschrijdende handel mogelijk te maken.

Financiering grensverbindingen uit tariefinkomsten

Het investeringsklimaat is gebaat bij duidelijkheid. TenneT betaalt voortaan investeringen in grensverbindingen uit de tariefinkomsten. Deze investeringen vallen daardoor direct onder de tariefregulering van ACM. Tegelijkertijd blijft de veiling van schaarse capaciteit op grensverbindingen bestaan. ACM creëerde duidelijkheid over wat er met deze veilinggelden moet gebeuren door een bevoegdhedenovereenkomst te sluiten met TenneT. In deze overeenkomst is afgesproken dat afnemers de al ontvangen en in de toekomst te ontvangen veilingmiddelen in de komende jaren terugkrijgen. Dit dempt de tarieven.

Advies ACM over wetswijziging STROOM

ACM adviseerde EZ bij het stroomlijnen van de energiewetgeving in het STROOM-programma. STROOM staat voor: stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Hiermee wilde de wetgever een duidelijker en eenduidiger kader bieden en daardoor ook de energietransitie en marktontwikkelingen beter faciliteren. In de loop van 2015 heeft ACM adviezen uitgebracht op het besluit STROOM en de ministeriële regeling STROOM. Eind 2015 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel verworpen.

Voorbereiding van nieuwe tarieven per 1 januari 2017

ACM neemt op basis van de energiewetgeving besluiten die uiteindelijk leiden tot tarieven. Dit vraagt om zorgvuldige voorbereidingen. Hiertoe besprak ACM belangrijke onderdelen van de nieuwe reguleringsmethode voor de energienetwerken met belanghebbenden. Duidelijkheid en draagvlak voor de wijze waarop ACM energienetwerken reguleert, draagt bij aan een stabiel investeringsklimaat.