Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Externe evaluatie ACM

Externe evaluatie ACM

""

Adviesbureau Kwink heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken in 2015 beoordeeld hoe ACM functioneert. Bij de behandeling van de Instellingswet in 2013 heeft de minister aan de Tweede Kamer dit externe onderzoek toegezegd. De nieuwe toezichthouder ACM is 2 jaar na de oprichting geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid.

Doelmatigheid en doeltreffendheid

Kwink concludeert dat de doelmatigheid van het functioneren van ACM goed op orde is. De beoogde besparingen van de fusie zijn gerealiseerd. De opbrengsten van het toezicht overtreffen de kosten van het toezicht.

Ook over de doeltreffendheid van ACM is Kwink positief. Volgens Kwink heeft ACM een significante bijdrage geleverd aan het goed functioneren van markten en aan het beschermen van de consument. ACM heeft door haar toezicht een substantieel aantal (bewezen en vermoedelijke) overtredingen beëindigd. De toezichthouder heeft dat gedaan door boetes of lasten onder dwangsom op te leggen en door gedragingen van (branche)organisaties te beëindigen met andere instrumenten, zoals voorlichting en normoverdragende gesprekken of brieven.

In de toezichtsstrategie en toezichtsstijl van ACM staat de consument centraal. Kwink concludeert dat deze aanpak bijdraagt aan de doeltreffendheid van het optreden van de toezichthouder.

Aanbevelingen

Tegelijkertijd kan ACM volgens Kwink op onderdelen nog verbeteren. Daarom heeft Kwink een aantal aanbevelingen aan ACM gedaan. Deze gaan bijvoorbeeld over de afschrikwekkende werking van de verschillende toezichtsinstrumenten en de verkorting van de doorlooptijden.

ACM werkt in 2016 verder aan de opvolging van de aanbevelingen van Kwink, waarin ACM zich grotendeels herkent.