Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Gas Transport Services (GTS)

Gas Transport Services (GTS)

"Kopafbeelding: GTS"

Het CBb oordeelde over 3 specifieke grieven van GTS. Het CBb acht de berekening van de dynamische efficiëntie, de 'frontier shift', niet goed gemotiveerd en de toepassing onjuist. ACM had aan de frontier shift 2 conjunctuurcycli ten grondslag gelegd. Het CBb oordeelt in de tussenuitspraak dat ACM deze keuze ontoereikend heeft gemotiveerd. ACM maakte deze keuze vanwege de balans tussen actualiteit en robuustheid. ACM zal die mening beter met objectieve gegevens moeten onderbouwen, stelt het CBb. Ook met de toepassing van de dynamische efficiëntie is het CBb het niet eens. ACM past de frontier shift toe op het laatst bekende kostenniveau van GTS om uiteindelijk het efficiënte kostenniveau in het laatste jaar van de reguleringsperiode te berekenen. Dit leidde er volgens het CBb toe dat de dynamische efficiëntie werd toegepast op data die afkomstig zijn van jaren voorafgaand aan de reguleringsperiode. Dit acht het CBb onjuist.

De grief van GTS tegen de weigering van ACM om de begininkomsten aan te passen, verwerpt het CBb. Anders dan in voorgaande jaren gebruikt ACM voor de vaststelling van begininkomsten schattingen om vooraf een budget voor reguliere uitbreidingsinvesteringen vast te stellen. GTS krijgt door deze wijziging niet meer alle kosten rechtstreeks (en volledig) vergoed. De inkomsten die volgens het systeem worden gegenereerd zijn echter wel voldoende om de geschatte investeringen te doen. GTS wilde toch het exacte bedrag zien en wilde aanpassing van het niveau van de begininkomsten. Dit achtte het CBb niet juist. Het CBb handhaaft het besluit van ACM op dit punt.