Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Geheimhoudingsplicht bij uitbesteding van administratieve werkzaamheden

Geheimhoudingsplicht bij uitbesteding van administratieve werkzaamheden

""

Het CBb vernietigde 2 boetebesluiten voor Liander en Nuon omdat zij een andere uitleg dan ACM geeft aan de geheimhoudingsplicht. ACM meende dat bij de uitbesteding van administratieve werkzaamheden door netbeheerder Liander aan 'Nuon Customer Care Center' een schending van de geheimhoudingsplicht plaatsvond omdat medewerkers van 'Nuon Sales' toegang konden krijgen tot de klantgegevens van zijn concurrent Liander. Bij de uitbesteding waren er onvoldoende maatregelen genomen om die toegang te voorkomen. ACM beschouwt de geheimhoudingsplicht in dit verband als een resultaatsverplichting. Liander en Nuon zagen deze als een inspanningsverplichting.

Nadat de rechtbank ACM in haar uitleg was gevolgd, riep het CBb de hulp in van de Advocaat Generaal (AG) Keus. Hij maakte op 13 januari 2015 zijn uitgebreide conclusie bekend. Dit is een nieuwe procedure om de rechtseenheid tussen de hoogste rechtscolleges te bewaken. Bij gebrek aan een invulling van het begrip 'geheimhouding' in het energierecht zoekt de AG aansluiting bij het strafrecht. Artikel 272 wetboek van strafrecht, waarin een schending van geheimhoudingsplicht is opgenomen, veronderstelt dat er sprake is van een actief bekendmaken van de te beschermen gegevens door de overtreder. Het CBb neemt deze uitleg over, nu een andere (strengere) uitleg in de energieregelgeving ontbreekt. Het valt volgens het CBb niet in te zien waarom de netbeheerder altijd aansprakelijk is voor het bekend worden van geheime gegevens, ook in het geval dat deze gegevens buiten toedoen van de netbeheerder bekend worden. Het feit dat het CBb voor Liander geen overtreding kan vaststellen, brengt met zich mee dat 'Nuon Customer Care Center' ook niet als medepleger van deze overtreding kan worden bestraft.