Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Kasuitgaven ACM organisatie

Kasuitgaven ACM organisatie

""

De onderstaande tabel geeft de stand van de kasuitgaven per 31 december 2015 respectievelijk 2014 aan.

Tabel 1: Kasuitgaven ACM organisatie 2015 (in euro's)

2015 2014
Loonkosten 38.444.658 38.427.321
Inhuur 2.125.900 1.297.009
Reiskosten 952.081 896.962
Opleiding 932.537 863.359
Overige personeelskosten 317.330 660.030
Totaal personeel 42.772.506 42.144.681
Huisvesting 5.078.565 7.829.325
Onderzoek 4.035.926 4.473.549
ICT 4.164.066 3.829.803
Catering / beveiliging / schoonmaak / uitgaven algemeen 1.016.919 1.158.560
Kantoorinrichting en benodigdheden 682.402 674.990
Voorlichting en evenementen 238 72.689
Overige materiële kosten 198.264 265.302
Schadevergoeding / vergoeding gederfde inkomsten - 7.430.279
Totaal materieel 15.176.380 25.734.497
Totale kasuitgaven 57.948.886 67.879.178

De loonkosten over 2015 zijn op hetzelfde niveau als 2014. De toename van de inhuurkosten komt door een langere doorlooptijd bij de vervulling van structurele vacatures en een toenemende behoefte aan specialistische kennis, onder andere op het gebied van strategische ICT. De vergelijking inhuurkosten 2015 met 2014 is niet representatief. De inhuurkosten 2015 liggen meer in lijn met de kosten in 2013 (2 miljoen euro). De extra inzet op de strategische ICT heeft ook geleid tot hogere uitgaven aan ICT. Vanwege de noodzakelijke vervanging van hard- en software zal dit niveau naar verwachting ook doorzetten naar de kasuitgaven 2016.

De dalende huisvestingskosten zijn veroorzaakt door het succesvol afronden van de interne verbouwingen om het kantoor geschikt te maken voor flexibel werken. Hierdoor is het mogelijk om uitgaven structureel te verlagen en efficiency te behalen. ACM gaat efficiënter om met de beschikbare ruimte en kon overtollige etages afstoten. De verbouwing is gestart in 2013 en begin 2015 afgerond.

De lagere uitgaven voor onderzoek houden verband met de start van onderzoeken later in het jaar. Hierdoor schuift de kasuitgave door naar 2016.

ACM heeft in 2015 geen schadevergoedingen betaald voor gemaakte kosten dan wel gederfde inkomsten van marktpartijen als gevolg van ACM-besluiten die onrechtmatig zijn bevonden.

Claims

ACM heeft zeven claims in behandeling. Twee claims hebben een gezamenlijke waarde van 1.2 miljoen euro. De waarden van de overige claims zijn nog niet bepaald.