Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Kengetallen

Kengetallen

Kengetallen geven op een transparante en meetbare wijze inzicht in het werk van ACM in 2015. ACM is open over haar manier van werken en over de doorlooptijden van belangrijke processen.

Meer inzicht in de doorlooptijden

ACM had in 2015 extra aandacht voor doorlooptijden. ACM gebruikt de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht als richtlijn. Het hanteren van één algemene norm voor het werk van ACM is niet reëel. Dit heeft onder meer te maken met de toezichtsstijl van ACM, waarbij zij per zaak naar de meest effectieve oplossing zoekt. Daarnaast heeft ACM vaak te maken met meerdere betrokken partijen en een complexe bewijsvoering.

In haar jaarverslag geeft ACM de mediaan van de doorlooptijden weer. De mediaan is het getal in het midden van een reeks getallen. ACM gebruikt de mediaan omdat dit een beter beeld geeft van de gangbare doorlooptijden dan het gemiddelde. De doorlooptijden van ACM kennen vaak uitschieters. Een zaak in bezwaar kan bijvoorbeeld 2 jaar duren, terwijl de meeste zaken binnen enkele maanden zijn afgerond.

ACM streeft ernaar haar werk zo professioneel en efficiënt mogelijk uit te voeren en de doorlooptijden van onderzoeken, bezwaren, sancties en andere zaken zo kort mogelijk te houden. ACM weegt hierbij vanzelfsprekend ook de benodigde inhoudelijke kwaliteit en de beschikbare middelen. In 2015 heeft ACM interne stappen genomen om uniforme definities van start- en afsluitdatum en de behandeling van mogelijke wachttijden te gebruiken. Hiermee probeert ACM de kwaliteit en betrouwbaarheid van de meting van doorlooptijden te verbeteren.

Meer inzicht in klachten

ACM geeft in het kader van openheid dit jaar ook meer inzicht in de klachten die zij binnenkreeg tegen ACM en ACM-medewerkers. Naast het totaal aantal klachten bevat deze sectie nu ook een beschrijving van de soort klachten en de afhandeling hiervan.