Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Klachten en Wob-verzoeken

Klachten en Wob-verzoeken

""

Klachten ingediend tegen ACM en/of ACM-medewerkers

ACM gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk. Als een persoon toch vindt dat hij of zij door ACM en haar medewerkers niet op een juiste manier is behandeld, kan hij of zij een klacht indienen.

ACM behandelt klachten volgens de Klachtenregeling ACM. Deze regeling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), die aangeeft hoe ACM met een klacht moet omgaan. Een klachtenfunctionaris behandelt de klachten en geeft hierover advies aan het bestuur van ACM. Die beslist uiteindelijk over de uitkomst.

Tabel 14: klachten en Wob-verzoeken
Type Aantal
Klachten ingediend tegen ACM en/of ACM-medewerkers (Hoofdstuk 9 Awb) 11
Aantal afgeronde Wob-verzoeken 41
Doorlooptijd (dgn) 25
Wettelijke doorlooptijd (dgn) 28
Aantal afgeronde Wob-verzoeken in bezwaar en (hoger) beroep 12
Ingebrekestelling -
Toegekende dwangsommen -

In 2015 ontving ACM in totaal 11 klachten tegen ACM en/of ACM-medewerkers.

Enkele klachten kwamen niet of deels niet in aanmerking voor behandeling volgens de klachtenregeling. Deze gingen (mede) over het algemene beleid van ACM of van een ministerie, of hadden betrekking op het gedrag van anderen dan een ACM-medewerker.

Bij vier klachten heeft ACM in overleg met de klachtenfunctionaris op andere wijze aan een oplossing gewerkt. ACM ging in gesprek met de klagers om samen tot een oplossing te komen. Hierdoor zagen zij geen reden meer voor een inhoudelijke behandeling van hun klacht.

ACM gaf over 5 klachten een inhoudelijk oordeel. Deze klachten gingen over het volgende:

  1. Onvolledige beantwoording van vragen door ConsuWijzer
  2. De manier waarop ACM een verzoek om handhaving behandelde
  3. De duur van onderzoek door ACM in een inhoudelijk dossier
  4. Een onjuiste registratie in het nummerregister
  5. Onzorgvuldige behandeling in een oude zaak

Van deze dossiers heeft ACM 3 klachten niet gegrond verklaard en 2 klachten gedeeltelijk gegrond verklaard, omdat deze ook over kwesties gingen die niet in aanmerking kwamen voor behandeling volgens de klachtenregeling.

Toelichting Wob-verzoeken

Ondanks het feit dat het aantal Wob-verzoeken is gestegen in 2015 (van 31 in 2014, tot 41 in 2015), is het gelukt om deze binnen de wettelijke doorlooptijden af te handelen.