Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Limburgse Bouw en Zeescheepsafval (tapgegevens OM)

Limburgse Bouw en Zeescheepsafval (tapgegevens OM)

""

Toezichthouders mogen informatie uitwisselen die ze verkrijgen in het kader van de uitoefening van hun toezichtstaken. ACM kreeg van het Openbaar Ministerie (OM) gegevens die zij bij het tappen van telefoons op het spoor is gekomen. De tapgegevens bevatten indicaties dat verboden prijsafspraken bij aanbestedingen waren gemaakt. ACM heeft deze tapgegevens vervolgens gebruikt als bewijs in 2 zaken, namelijk Limburgse bouw en Zeescheepsafval. Het CBb oordeelt - anders dan eerder de rechtbank - dat dit is toegestaan.

Een verstrekking van tapgegevens moet voldoen aan de vereisten die een speciale wet, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens verstrekking (Wjsg), stelt. De rechtbank Rotterdam stelde eerder een extra eis aan de verstrekking op basis van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (het EVRM). Namelijk dat het OM/de Officier van Justitie zijn afwegingen om tot verstrekking over te gaan voorafgaand voldoende inzichtelijk moet maken. De rechtbank moet kunnen toetsen dat dit juist is gebeurd. Nu dit niet het geval was volgens de rechtbank, leverde de verstrekking een ontoelaatbare inbreuk op het recht van bescherming van de privacy van de verdachte onderneming.

Het CBb oordeelt dat de wet niet vereist dat er een voorafgaande, schriftelijke motivering van de Officier van Justitie moet zijn voor de verstrekking. De rechter kan zelf beoordelen of de inbreuk op de privacy door de verstrekking gerechtvaardigd is. Het CBb doet dat ook. Er is sprake van een zwaarwegend algemeen belang, te weten het economisch welzijn van het land. De overdracht kan ook noodzakelijk worden geacht, omdat prijsafspraken in de regel niet op schrift worden gesteld. De tapgegevens bevatten indicaties dat verboden prijsafspraken zijn gemaakt.

ACM mocht de tapgegevens gebruiken. Op ACM rust wel de plicht om de rechtmatigheid van bewijsmateriaal dat zij gebruikt te controleren. In de besluiten heeft ACM ook aandacht hieraan besteed. Betrokken partijen hebben zich hiertegen kunnen verweren. De tapgegevens leverden geen onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal op. Of zij voldoende bewijs vormen om de overtredingen in de Limburgse bouw en de Zeescheepsafval vast te stellen, moet de rechtbank nog beoordelen. Het CBb heeft de zaken terugverwezen naar de rechtbank voor een inhoudelijke behandeling.