Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Onderzoek

Onderzoek

""

Aantal verzoeken per aandachtsgebied

Tabel 1: Aantal verzoeken per aandachtsgebied
Consumenten- bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Aantal afgeronde besluitaanvragen en klachten tegen marktpartijen - 11 5 6 6
doorlooptijd (dgn) n.v.t. 135 79 149 159
wettelijke doorlooptijd (dgn) 56 56 56 56 56
Aantal afgeronde meldingen datalekken* 411 - - - -

* Meldingen van datalekken komen alleen binnen bij de Directie Consumenten van ACM.

ACM heeft in 2015 in totaal 28 besluitaanvragen en klachten tegen marktpartijen afgerond, een lichte toename ten opzichte van de 23 besluitaanvragen in 2014. ACM handelt deze besluitaanvragen en klachten zo snel en zorgvuldig mogelijk af.​

ACM heeft in 2015 411 meldingen van datalekken ontvangen. In 3% van de gevallen (14) bleek geen sprake te zijn van een inbreuk. Bij 50% van de inbreuken (198) heeft het bedrijf de klanten ingelicht. Bij 33% van de inbreuken (131) betrof het persoonsgegevens die waren versleuteld en waren bedrijven niet verplicht om klanten te informeren. In de overige gevallen was de inbreuk op de beveiliging beperkt en waren ongunstige gevolgen voor de privacy niet waarschijnlijk. Vanaf 1 januari 2016 worden datalekken niet langer gemeld bij ACM, maar bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Europese informatie- en handhavingsverzoeken

Tabel 2: Europese informatie- en handhavingsverzoeken
Consumenten-bescherming
Aantal Europese informatieverzoeken verzonden 0
ontvangen 5
afgehandeld 5
Aantal Europese handhavings-verzoeken verzonden 2
ontvangen 2
afgehandeld 6

ACM neemt deel aan het Europese samenwerkingsverband Consumer Protection Cooperation (CPC). Toezichthouders op het gebied van consumentenrecht van de verschillende lidstaten kunnen elkaars hulp inroepen bij het bestrijden van overtredingen die over landsgrenzen heen gaan. Voor het afronden van Europese verzoeken is ACM afhankelijk van andere partijen. De inhoud van de verzoeken kan variëren van informatie over een bedrijf tot een verzoek om een onderzoek te starten en handhavend op te treden. ACM handelt deze verzoeken zo snel en zorgvuldig mogelijk af. De verzoekende lidstaat sluit het verzoek af als deze het antwoord van ACM accepteert.

Aantal geschillen in energie en telecomsector

Energie Telecom
Tabel 3: Aantal geschillen in energie en telecomsector
aantal afgeronde geschillen* 14 11
doorlooptijd (dgn) 124 (=4 maanden) 298 dagen
wettelijke doorlooptijd

2 maanden

56 dagen

* Inclusief afgerond in bezwaar & (hoger) beroep

ACM behandelt onderlinge geschillen die partijen indienen op het gebied van Energie en Telecom. ACM vindt het belangrijk om de geschillen naar tevredenheid van de partijen op te lossen en streeft ernaar dat betrokken partijen geen bezwaar of beroep aantekenen tegen de besluiten die ACM neemt naar aanleiding van ingediende geschillen. In 2015 zijn 5 van de 11 geschillen op het gebied van telecom doorgegaan naar de bezwaar- en beroepsfase. Op het gebied van energie was dit het geval voor 1 van de 14 geschillen.

Aantal onderzoeken per aandachtsgebied

Consumenten-bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Tabel 4: Aantal onderzoeken per aandachtsgebied
Aantal onderzoeken gestart 152 12 8 8 8
Aantal onderzoeken afgerond door middel van een rapport 2 - 1 1 -
doorlooptijd (dgn) 344 n.v.t. 555 1299 n.v.t.
Aantal onderzoeken afgerond met last onder dwangsom zonder rapport 10 3 - - -
doorlooptijd (dgn) 184 154 - n.v.t. n.v.t.
Aantal onderzoeken afgerond door middel van een ander instrument 142 8 3 1 -
doorlooptijd (dgn) 125 407 114 411 n.v.t.
Aantal onderzoek stopgezet zonder interventie - 1 2 3 2
doorlooptijd (dgn) - 327 488 492 264

ACM doet onderzoek naar de naleving van wettelijke of andere verplichtingen. Doorlooptijden van onderzoeken zijn afhankelijk van aard, type en scope van het onderzoek en van het ingezette instrument. Daarmee kunnen doorlooptijden van onderzoeken onderling sterk verschillen en zijn ze ook niet in alle opzichten goed vergelijkbaar.

Wat betreft de inzet van instrumenten heeft ACM, naast het opstellen van een boetebesluit, een breed scala aan instrumenten tot haar beschikking om marktproblemen op te lossen. De verschillende instrumenten hebben ieder een eigen dynamiek. De doorlooptijd is sterk afhankelijk van het ingezette instrument. In een rapport legt ACM het vermoeden van een overtreding vast. Dit rapport moet aan veel (juridische) eisen voldoen. Het moet niet alleen een gedegen basis bieden om een boete op te leggen. Het boetebesluit moet daarna ook houdbaar zijn bij de rechter.

Ondernemingen kunnen vervolgens in bezwaar gaan tegen de opgelegde boete. Ook wanneer ACM kiest voor het inzetten van een ander instrument zal zij zorgvuldig te werk moeten gaan en bijvoorbeeld hoor en wederhoor toepassen. De andere instrumenten moeten ook juridisch houdbaar zijn. Daarnaast rekent ACM, wanneer zij bijvoorbeeld een waarschuwing geeft, de tijd die nodig is om te controleren of de overtreding is beëindigd mee in de doorlooptijd. ACM sluit de zaak dan pas af als na die controle is gebleken dat de overtreding daadwerkelijk is stopgezet. Dit verhoogt de doorlooptijd.