Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Opbrengst

Opbrengst

""

ACM is een open toezichthouder. ACM vindt het belangrijk dat de effecten en effectiviteit van haar optreden duidelijk en inzichtelijk worden gemaakt. Soms zijn de opbrengsten direct zichtbaar, maar vaak zijn er (ook) indirecte effecten.

Het werk van ACM over 2015 leverde een totale geschatte opbrengst voor consumenten op van ongeveer 1,3 miljard euro. Dit bedrag bestaat uit:

  • Ongeveer 455 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2015 zijn afgerond
  • Ongeveer 825 miljoen euro voor werkzaamheden uit 2013 en 2014

Alle bedragen presenteert ACM in prijzen van 2015. Dit betekent dat ACM de prijzen gecorrigeerd heeft voor inflatie.

Werkwijze ACM

ACM heeft verschillende werkterreinen: consumentenbescherming, mededingingstoezicht en regulering van de sectoren energie, telecom, post en vervoer. ACM kijkt daarbij in het bijzonder naar de op eenvoudige wijze berekende verwachte effecten van haar optreden op de consumentenwelvaart op korte termijn.

De werkwijze om deze effecten te schatten is beschreven in de working paper "Outcome ACM - Berekeningsmethode van de opbrengst van ACM".

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft deze werkwijze eerder getoetst (zie bijvoorbeeld jaarverslag 2013 en jaarverslag 2014). Dit jaar voerde het CPB geen toets uit omdat het dit niet nodig vond. De werkwijze van ACM is namelijk niet aangepast ten opzichte van de afgelopen 2 jaren.

Adviesbureau Kwink heeft een rapport uitgebracht over het functioneren van ACM. ACM onderschrijft de conclusie dat het belangrijk is om te laten zien wat het effect is van het optreden van ACM. Kwink adviseert ook om de opbrengst van zaken die moeilijk tot uitdrukking komen in de opbrengst beter en systematischer inzichtelijk te maken. Dit probeert ACM zo goed mogelijk te doen. Waar dit nog niet mogelijk is, wil ACM onderzoeken hoe dit wel kan.

Uitgangspunten berekening

In de schatting van de opbrengst kijkt ACM vooral naar effecten op prijs, kwaliteit en keuzeaanbod. Hierbij hanteert ACM de volgende uitgangspunten:

  • ACM moet de effecten op eenvoudige wijze kunnen berekenen
  • ACM moet de effecten met enige mate van zekerheid in geld kunnen uitdrukken (hierdoor blijven bijvoorbeeld anticipatie-effecten achterwege)
  • De berekening heeft betrekking op de verwachte toekomstige effecten voor de consument
  • ACM presenteert de effecten zo veel mogelijk per zaak, wat echter vanwege vertrouwelijkheden niet bij alle zaken kan
  • De verwachte duur van een effect is veelal 3 jaar, wat in lijn is met internationale opbrengstberekeningen. Dit betekent dat ACM het effect van een zaak in 2015, ook meeneemt bij de opbrengsten in 2016 en in 2017. ACM geeft expliciet aan wanneer zij verwacht dat de duur van een effect korter is.

In de berekening gaat ACM uit van voorzichtige aannames om overschatting van de effecten te voorkomen. Daarnaast ronden we de bedragen af om de suggestie dat het hier exacte schattingen betreft te vermijden. Daarom kan het totaalbedrag anders zijn dan de som van de afzonderlijke bedragen.