Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regulering energiemarkt

Regulering energiemarkt

"Kopafbeelding: regulering energiemarkt"

De regulering van ACM maakt innovatie mogelijk, beschermt het investeringsklimaat en ziet toe op zo laag mogelijke tarieven voor het transport van gas en elektriciteit.

De energiemarkt kent partijen die een netwerk beheren en partijen die via dit netwerk energie leveren aan consumenten en bedrijven. Het leveren van energie is een vrije markt. De netbeheerders zijn monopolisten. De energiemarkt kent daarom specifieke wetgeving waar ACM op toeziet. ACM doet dit omdat de consument gebaat is bij betaalbare en betrouwbare energie. Regulering en toezicht zijn voortdurend in ontwikkeling.

ACM handhaaft splitsing energiebedrijven

De Hoge Raad oordeelde eind juni 2015 dat de Splitsingswet niet in strijd is met Europees recht. Vervolgens ontving ACM handhavingsverzoeken. ACM besloot eind 2015 om energiebedrijf Delta 19 maanden en energiebedrijf Eneco 14 maanden te geven om het netbeheer van de rest van het energiebedrijf af te splitsen. ACM nam deze handhavingsbesluiten nadat zij meerdere verzoeken hierover had ontvangen. De besluiten voorkomen dat consumenten en bedrijven het risico lopen geen elektriciteit of gas meer te krijgen. De netbeheeractiviteiten staan na splitsing immers niet langer bloot aan de risico's van commerciële activiteiten.

ACM'ers aanwezig in Caribisch Nederland

De Tweede Kamer heeft in november 2015 de wet Elektriciteit en Drinkwater BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) aangenomen. ACM krijgt op basis van deze wet waarschijnlijk vanaf half 2016 nieuwe taken op het gebied van toezicht op de energie- en drinkwatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Eind 2015 heeft ACM de voorbereidingen op deze taken ter hand genomen en zijn 2 medewerkers van ACM voor 2 jaar gestationeerd op Bonaire. Vanuit daar bouwen zij het toezicht op en richten zij de regulering in. ACM sluit zich op Bonaire aan bij de faciliteiten van Rijksdienst Caribisch Nederland en werkt nauw samen met de relevante stakeholders, zoals de openbare lichamen en andere toezichthouders.

ACM adviseert over kosten en tarieven drinkwater

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) vraagt ACM om advies over het vaststellen van de vermogenskostenvoet voor vreemd en eigen vermogen (WACC) voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. In 2015 bracht ACM advies uit over de WACC en drinkwatertarieven. In 2014 en 2015 was de WACC 4,8%. ACM adviseerde de WACC te verlagen naar 4,2% voor 2016 en 2017. Dit levert consumenten een besparing op van ongeveer 37 miljoen euro per jaar.

ACM voerde in 2015 ook een analyse uit op de totstandkoming van de tarieven in 2014 en 2015. Uit deze analyse blijkt dat er bij de waterbedrijven sprake is van een stijgende trend van investeringen. Ook constateerde ACM enkele onvolkomenheden. Zo bleek dat Waternet niet transparant heeft gehandeld bij het teruggeven van de overschrijding van de maximaal toegestane vermogenskosten aan de consument. De overschrijding is wel volledig teruggegeven aan de consument verspreid over de jaren 2013, 2014 en 2015.