Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regulering vervoersmarkten

Regulering vervoersmarkten

"Kopafbeelding: regulering vervoersmarkten"

Op markten voor vervoer is soms weinig ruimte voor meerdere marktpartijen. Er zijn (wettelijke) monopolies en machtsposities. Daarom zijn er specifieke wetten om concurrentie op deze markten te bevorderen of reizigers te beschermen. Het gaat daarbij om de Loodsenwet, Wet luchtvaart, Spoorwegwet en de Wet Personenvervoer 2000. Als onafhankelijke toezichthouder houdt ACM toezicht op deze wetten. Ook geeft ACM advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij wijziging van deze wetten.

Spoorwegwet aangepast

Met ingang van 15 december 2015 is de Spoorwegwet gewijzigd met de implementatie van de Europese Herschikkingsrichtlijn (Recast). Een hoofddoel hierbij is dat voor vervoerders duidelijker wordt welke kosten de beheerder van het spoor, ProRail, in rekening brengt voor gebruik van dat spoor. Een ander doel is dat vervoerders eerlijke toegang krijgen tot diensten en voorzieningen die bedrijven als NS en ProRail aanbieden bijvoorbeeld door transparantie van tarieven en toegangsvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot pauzeruimtes voor personeel, reisinformatie en kaartautomaten.

Onderzoek dominante posities op spoormarkt

In het kader van de implementatie van deHerschikkingsrichtlijn heeft ACM aan Europe Economics de opdracht gegeven om de spoormarkt en de concurrentieverhoudingen op die markt in kaart te brengen. Het onderzoek van Europe Economics was gericht op NS en DB Schenker, omdat dit de 2 grootste aanbieders voor personen- en goederenvervoer zijn die ook diensten en voorzieningen aan andere vervoerders leveren.

Europe Economics heeft aanwijzingen gevonden dat NS een economische machtspositie heeft. DB Schenker beschikt mogelijk ook over een machtspositie op deelmarkten waar goederenvervoer per weg en binnenvaartschip geen alternatief vormen. ACM kan dit rapport gebruiken voor toekomstige onderzoeken en besluitvorming.

Kostentoerekeningssysteem luchtvaartactiviteiten

Het kostentoerekeningssysteem (KTS) voor de luchtvaartactiviteiten van Schiphol is in belangrijke mate bepalend voor de toerekening van kosten aan de luchtvaartmaatschappijen en bijbehorende tarieven van Schiphol.

In 2015 heeft ACM het kostentoerekeningssysteem getoetst. Het kostentoerekeningssysteem is, na aanpassingen op aangeven van ACM en de sector, goedgekeurd. Daarnaast heeft ACM in 2015 ingezet op onderzoek naar onder andere de hoogte van de vermogenskosten die Schiphol doorberekent in de tarieven. Tot slot heeft ACM de beleidsregels 'voorwaarden Schiphol' geconsulteerd en vastgesteld.

In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een wetsvoorstel voor de herziening van de Wet luchtvaart bij de Tweede Kamer ingediend. ACM was, in vervolg op een uitvoerings- en handhavingstoets, ook in gesprek over aanpassingen in dit wetsvoorstel. In deze toets heeft ACM onder meer gepleit voor een versterking van de voorgestelde effici├źntieprikkels op grote investeringen voor luchtvaartactiviteiten. De uitvoerings- en handhavingstoets en een aanvullende brief heeft ACM gepubliceerd.