Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Toezicht op verticale overeenkomsten

Toezicht op verticale overeenkomsten

Kopafbeelding: Vergrootglas

ACM gaf in april 2015 inzicht in haar toezicht op overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers.

ACM publiceerde een document over haar strategie en prioritering bij het toezicht op deze verticale overeenkomsten. ACM richt haar toezicht vooral op de overeenkomsten die een nadelig effect hebben voor consumenten.

Afspraken tussen bijvoorbeeld een leverancier van een product en detailhandelaren die dat product doorverkopen aan consumenten kunnen zowel positief als negatief uitpakken voor consumenten. Consumenten hebben er baat bij als verticale afspraken leiden tot betere service of nieuwe aanbieders op de markt. Maar dit soort afspraken kunnen ook zorgen voor minder keuze of hogere prijzen voor consumenten.

Er zijn verticale afspraken die ACM niet nader onderzoekt omdat deze al zijn uitgezonderd in wet- en regelgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval als de marktaandelen van de partijen klein zijn. Voor overeenkomsten die niet onder de uitzondering vallen, maakt ACM een eerste inschatting van de effecten hiervan op consumenten. Daarbij maakt ACM een weging tussen de positieve effecten van de afspraken en de negatieve. ACM kiest ervoor die afspraken te onderzoeken waarvan de negatieve effecten groter zijn dan de positieve effecten. Een diepergaand vervolgonderzoek van ACM kan tot handhaving leiden, dus tot het verbieden van de afspraak of het beboeten van de betrokken ondernemingen.

Chris Fonteijn sprak tijdens meerdere nationale en internationale bijeenkomsten over het toezicht van ACM op verticale overeenkomsten. Zo sprak hij bijvoorbeeld eind 2014 bij de Vereniging voor Mededingingsrecht over dit onderwerp en eind 2015 bij een conferentie in Brussel.

Informatiekaart voor ondernemers

ACM is een open toezichthouder. Voor ondernemers die hun eigen overeenkomsten willen toetsen biedt ACM daarom een informatiekaart als hulpmiddel. Door vragen te beantwoorden over de aard, de omvang en het effect van de afspraken waarin een ondernemer partij is, kunnen zij inschatten of deze afspraken mogelijk nadelig uitpakken voor consumenten. Dit zijn ook de afspraken die ACM als eerste zal onderzoeken.

Toezeggingen Booking.com

ACM liet zich in april 2015 positief uit over de toezeggingen van Booking.com in Frankrijk, Italië en Zweden. De toezeggingen houden in dat hoteliers op andere platforms hun kamers voor lagere prijzen mogen aanbieden. Deze toezeggingen nemen volgens ACM de concurrentierisico's weg die samenhangen met de laagste prijsgarantie die Booking.com oplegde. Tegelijkertijd blijven de voordelen voor consumenten in stand.

ACM was actief betrokken bij de gecoördineerde Europese aanpak. ACM heeft afgezien van een eigen onderzoek in de verwachting dat deze Europese aanpak zou leiden tot het wegnemen van eventuele risico's op de Nederlandse markt.