Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Verdeling uitgaven naar marktorganisaties

Verdeling uitgaven naar marktorganisaties

""

In het Besluit doorberekening kosten ACM en de wijziging hierop is geregeld hoe ACM kosten aan marktorganisaties ten laste legt. Deze werkwijze geldt vanaf 2015 en heeft invloed op de ontvangsten 2016. Volgens deze werkwijze worden de ontvangsten van het betreffende jaar gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven van het jaar ervoor.

De marktcategorieën en de verdeelsleutel zijn nader bepaald in de nota van toelichting bij het Besluit doorberekening kosten ACM van 27 oktober 2014 respectievelijk 10 december 2014. Per sector rekent ACM de door te belasten uitgaven toe aan de betreffende categorieën. Voor elke categorie heeft ACM 1 of meer tijdschrijfcodes. Hiermee zorgt ACM ervoor dat zij de kosten aan de juiste categorie toerekent. Daarnaast voorkomt ACM zo dat marktorganisaties uit de ene categorie (mee)betalen aan kosten van andere categorieën. ACM berekent het per categorie door te berekenen bedrag als volgt:

  1. Per categorie worden de 'directe materiële kosten' bepaald, te weten de directe kosten op het gebied van economische en technische onderzoeken.
  2. Vervolgens wordt het resterende bedrag bepaald, bestaande uit de indirecte materiële kosten en alle directe en indirecte personele kosten. Deze kosten worden op basis van geschreven uren verdeeld.
Tabel 5: Totale kasuitgaven
2015 2014
Directe materiële kosten 3.760.428 11.921.003
Resterende kosten op basis van geschreven directe uren 54.188.458 55.958.175
Bestaande uit: personele kosten 42.772.506 42.144.681
+ indirecte materiële kosten 11.415.952 13.813.494
Totale kasuitgaven 57.948.886 67.879.178

De directe materiële kosten bedragen 6% van de totale kasuitgaven. De totale indirecte materiële kosten bedragen 20% van de totale kasuitgaven. De totale kasuitgaven van ACM waren in 2015 lager dan in 2014 omdat ACM in 2015 in tegenstelling tot 2014 geen schadevergoedingen heeft betaald voor gemaakte kosten dan wel gederfde inkomsten van gereguleerde partijen. Schadevergoeding is onderdeel van het aandeel kosten van de marktcategorie 'Staat'.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verdeling van de door te belasten uitgaven ACM aan marktorganisaties in 2016 op basis van het Besluit doorberekening kosten ACM. Het bedrag in de kolom 'Totaal aandeel' geeft het aan de marktorganisaties door te belasten bedrag aan. Het geeft dus niet het totale bedrag aan dat aan die sector is besteed. Als voorbeeld: boetetrajecten in een van de gereguleerde sectoren worden niet doorbelast aan de marktorganisaties maar aan de Staat.

Tabel 6: Overzicht in de verdeling van de in 2016 door te belasten uitgaven ACM aan marktorganisaties op basis van het Besluit doorberekening kosten ACM (in euro's en uren)
2015 2014
Directe uren Materiële uitgaven Personele & indirecte kosten op basis van aandeel uren Totaal aandeel Totaal aandeel
Telecom

Openbare elektronische communicatiediensten

Openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten

31.353 133.391 3.530.209 3.663.600 5.522.752
Nummers 18.454 - 2.077.846 2.077.846 2.492.031
Certificatiedienstverleners 2.080 - 234.253 234.253 319.131
Post
Universele postdienst 2.333 8.001 262.669 270.670 273.995
Niet-universele postdienst 5.046 44.854 568.183 613.037 780.988
Energie
Regionaal netbeheer Elektriciteit 5.920 40.394 666.527 706.921 1.413.257
Regionaal netbeheer Gas 10.767 40.394 1.212.305 1.252.699 1.087.900
Landelijk netbeheer Elektriciteit 22.394 140.215 2.521.478 2.661.693 1.977.494
Landelijk netbeheer Gas 17.658 251.623 1.988.226 2.239.849 2.408.989
Warmtelevering 3.471 181.113 390.797 571.910 64.391
Vervoer
Registerloodsen 2.002 - 225.367 225.367 297.611
Luchtvaart 3.236 - 364.378 364.378 141.633
Totaal marktorganisaties 124.714 839.985 14.042.238 14.882.223 16.780.172
Overig
Staat/schatkist 356.552 2.920.443 40.146.219 43.066.662 51.099.007
Totaal 481.266 3.760.428 54.188.457 57.948.885 67.879.179

Verschillen in het totaal aandeel kosten per marktcategorie komen enerzijds doordat in het ene jaar voor de taakuitoefening meer of minder economische en technische onderzoeken (directe materiële kosten) nodig zijn. Anderzijds is het aantal uur dat voor de taakuitoefening nodig is niet elk jaar voor alle activiteiten gelijk. Dit is de oorzaak voor de wijzigingen in het aandeel kosten per marktcategorie. De stijging in het aandeel in de kosten warmtelevering komt door de inwerkingtreding van de Warmtewet.