Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Warmte

Warmte

"Kopafbeelding: warmte"

Sinds 2014 stelt ACM de maximumprijs vast voor de levering van warmte op basis van de Warmtewet.

Tarief voor warmte daalt iets

In 2015 stelde ACM de tarieven voor warmte in 2016 vast. Een gemiddeld huishouden betaalt komend jaar bijna net zoveel voor warmte als afgelopen jaar. In totaal daalt het jaarbedrag voor warmte met 5 euro naar 1069 euro bij een jaarverbruik van 35 GJ. ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. De lichte daling in het warmtetarief is het gevolg van onder andere de daling van het tarief voor de transportkosten voor gas.

ACM berekent financieel rendement warmteleveranciers

In hoofdlijnen luidt de conclusie dat warmteleveranciers zonder vastgoed geen onredelijk hoge rendementen behaalden in de jaren 2013 en 2014. Voor het jaar 2014 zijn de behaalde rendementen lager dan wat redelijk geacht mag worden. In het eerdere onderzoek van ACM uit 2010 was dit ook het geval. In het jaar 2014 is het gemiddelde rendement lager dan in 2013. Dit kan bijvoorbeeld komen door de warmere winter in 2014 waardoor minder opbrengst is behaald.

Ontwikkelingen Warmtewet

In 2015 kwamen veel signalen en klachten over warmtelevering binnen bij ConsuWijzer. ACM zag in 2015 in een aantal van deze klachten en signalen aanleiding voor nader onderzoek. In 2015 werd een handhavingsonderzoek gestart. ACM pleitte ook voor onderzoek naar het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA) van de Warmtewet. Dit principe houdt in dat huishoudens met warmte niet meer betalen voor hun verwarming en warmwatergebruik dan huishoudens met gas. ACM pleit allereerst voor het waarborgen dat de consument niet teveel betaalt voor warmte. Hierbij kijkt ACM naar de vergelijking met huishoudens die gas gebruiken. Daarnaast vraagt ACM zich af of voor de lange termijn wel aan het NMDA-principe moet worden vastgehouden. Initiatieven voor duurzame warmtenetten komen namelijk moeilijk van de grond als de inkomsten de kosten niet kunnen dekken. In 2015 heeft de minister van Economische Zaken aangekondigd de Warmtewet in zijn geheel te willen herzien, inclusief de manier waarop tarieven worden gereguleerd. EZ is daarom ook eerder dan gepland gestart met het evalueren van de Warmtewet