Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Wijze van toetsen door de voorzieningenrechter

Wijze van toetsen door de voorzieningenrechter

"Kopafbeelding: toetsing door voorzieningenrechter"

De voorzieningenrechter bij de rechtbank bevestigt dat ACM in beginsel gehouden is om boetebesluiten te publiceren op grond van de Instellingswet ACM. De voorzieningenrechter zal publicatie niet toestaan als het onderliggende boetebesluit naar verwachting niet in stand zal blijven. Om dit te kunnen toetsen geeft de voorzieningenrechter een voorlopig rechtmatigheidsoordeel.

De voorzieningenrechter beoordeelt de beroepsgronden tegen boetebesluiten intensief. Dit volgt onder andere uit 3 uitspraken waarbij PostNL partij was:

Dat was enkel anders toen partijen in de zaak Editie Enigma hun beroepsgronden te laat indienden.

In alle gevallen wees de rechter in 2015 het verzoek om ACM niet te laten publiceren af. Mogelijke aanpassingen in de hoogte van de boete staan aan publicatie niet in de weg. Het schrappen van een onderdeel van een opgelegde last onder dwangsom staat evenmin aan publicatie in de weg. Onderdelen uit een opgelegde last onder dwangsom die naar verwachting in beroep niet in stand zouden blijven, dient ACM uit de publicatie te verwijderen. Dit volgde uit een uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van PostNL.

De voorzieningenrechter bij het CBb zette deze lijn door. Dit betekent dat de voorzieningenrechter, na een inhoudelijk oordeel door de rechtbank in de bodemzaak, in hoger beroep over de publicatie slechts marginaal toetst of de bodemrechter terecht het boetebesluit in stand had gelaten. Dit blijkt uit de uitspraken in de zaken Pretium en KPN zorgplicht.

Klagers of andere derden bij het sanctiebesluit krijgen niet automatisch een rol in de voorzieningenprocedure over het publicatiebesluit. De voorzieningenrechter oordeelde dat de klagers bij publicatie van een besluit gericht aan PostNL geen individueel en ook geen collectief belang hadden.