Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het ZBO ACM. De bedrijfsvoeringsparagraaf heeft conform de Comptabiliteitswet 2001 het karakter van een uitzonderingsrapportage. De informatie opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf is tot stand gekomen vanuit het management controlesysteem van het ZBO ACM en informatie uit de audit van de Auditdienst Rijk. De bedrijfsvoeringsparagraaf bestaat uit 4 verplichte onderdelen: rechtmatigheid, totstandkoming van beleidsinformatie, financieel en materieel beheer en overige aspecten in de bedrijfsvoering.

I Rechtmatigheid

Vanuit de mij bekende informatie zijn fouten met betrekking tot de comptabele rechtmatigheid van de uitgaven voor het ZBO ACM geconstateerd, die de daarvoor geldende rapporteringstolerantiegrenzen overschrijden.

Overschrijding rapporteringstolerantie

Voor de uitgaven ten laste van het ZBO ACM bestaat er een rechtmatigheidsfout van 20.636 euro. Het betreft hier facturen voor kosten van vervoer (reis- en verblijfkosten binnenland) dat ten onrechte niet Europees is aanbesteed. De betreffende vervoersovereenkomst is direct na constatering van de onrechtmatigheid opgezegd.

Tabel 39: Overzicht van verantwoordingsbedragen die gelden voor het ZBO ACM

(1)

Rapporterings-tolerantie

(2)

Verantwoord bedrag in euro (omvangsbasis: 636.915 + 162.120 )

(3)

Rapporterings-tolerantie voor fouten in euro

(4)

Bedrag aan fouten in euro

(5)

Percentage aan fouten t.o.v. verantwoord bedrag

= (4)/(2) * 100%

Totaal uitgaven en ontvangsten 799.035 7.990 20.636 2,6%

II Totstandkoming van beleidsinformatie

Vanuit de mij bekende informatie zijn er geen tekortkomingen in de totstandkoming van beleidsinformatie.

III Financieel en materieel beheer

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

IV Overige aspecten in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.