Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Bestuur, directie en medewerkers

Bestuur, directie en medewerkers

Bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de ACM. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle besluiten van de ACM en bestaat uit 3 personen.

Chris Fonteijn is de bestuursvoorzitter van de ACM. Het bestuur bestond in 2016 verder uit: Anita Vegter en Henk Don. Elk bestuurslid had een eigen portefeuille met aandachtsgebieden:

  • Chris Fonteijn: Strategie, Algemeen mededingingstoezicht, Taskforce Zorg, Internationale zaken en Communicatie
  • Anita Vegter: Consumenten, Juridische zaken en Bedrijfsvoering
  • Henk Don: Regulering (Energie, Telecom, Vervoer en Post) en Economisch Bureau

Per 1 januari 2017 is Cateautje Hijmans van den Bergh benoemd als opvolger van Anita Vegter.

Anita Vegter is per 1 september 2016 benoemd als directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Directies

De ACM bestaat uit 8 directies. Daarnaast is er in 2015 een Taskforce Zorg opgericht. De organisatiestructuur staat in dienst van de missie en strategie van de ACM. Elke directeur is verantwoordelijk voor de bijdrage van zijn directie aan de ACM-doelstellingen. Het bestuur en de directeuren overleggen regelmatig over onder andere de strategische koers, keuzes en afwegingen in de belangrijkste toezichtkwesties.

Medewerkers

De ACM is een onafhankelijke, open en professionele toezichthouder. Medewerkers van de ACM bepalen het succes van de organisatie. De ACM heeft hoogopgeleide en professionele medewerkers nodig om haar taken goed uit te kunnen voeren. De ACM wil blijven innoveren en streeft ook qua leeftijd naar een evenwichtig personeelsbestand.

Medenzeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) vormt de verbinding tussen medewerkers en het bestuur. Zij adviseert het bestuur over onderwerpen die de medewerkers van de ACM aangaan.

In 2016 heeft de OR zich tijdens overleggen met het bestuur uitgesproken over onder meer:

  • Het aanstellingsbeleid
  • Invulling van tijd- en plaatsonafhankelijk werken
  • De kandidaat bestuurder van de ACM
  • De externe evaluatie van de ACM
  • De luchtkwaliteit op de werkplekken
  • Zijn bevindingen ten aanzien van de uitkomst van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek
  • HRM-zaken, waaronder het ziekteverzuim en het wervingsbeleid

Binnen de Departementale Ondernemingsraad (DOR) heeft de ACM bijgedragen aan de vernieuwde gesprekscyclus en de wijze waarop vacatures EZ-breed worden behandeld. Daarnaast heeft de OR van de ACM ook in 2016 de voorzitter van de DOR geleverd.

In- en uitstroom

In 2016 stelde de ACM 71 nieuwe medewerkers aan en stroomden 35 medewerkers uit. De ACM blijft daarmee binnen de vastgestelde formatie. Bij vertrek van een medewerker onderzoekt de ACM eerst of een andere medewerker de werkzaamheden kan vervullen. Deze werkwijze zorgt voor mobiliteit, verbreding van kennis en maakt flexibele inzet van medewerkers mogelijk. De ruimte die vervolgens ontstaat, biedt mogelijkheden om jonge academici of Rijkstrainees aan te stellen.

Verzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2016 3,8%. Een daling van 0,4% ten opzichte van de 4,2% in 2015. Het voorkomen van verzuim en het terugdringen van de verzuimfrequentie was in 2016 een belangrijk aandachtspunt.

Diversiteit en inclusiviteit

De ACM streeft naar een divers personeelsbestand. Dit past bij onze organisatie. De ACM is er voor alle consumenten en bedrijven. Diversiteit helpt ons om problemen in de markt breed te detecteren, te begrijpen en vervolgens de beste oplossingen te kiezen. De ACM streeft ernaar dat alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen.

In 2016 is veel aandacht geweest voor diversiteit en inclusiviteit. Enkele medewerkers namen deel aan de workshop ‘Succes in Veelvoud’. Deze workshop ging over hoe diversiteit binnen teams leidt tot betere prestaties en resultaten. Ook nam de ACM deel aan de EZ-brede ‘Week van de Diversiteit’. Daarnaast hebben medewerkers van HRM en onze communicatieadviseurs gewerkt aan het vernieuwen van de ‘Werken bij ACM’ website. In de nieuwe opzet schenken we in onze arbeidsmarktcommunicatie nu ook aandacht aan diversiteit en inclusiviteit.

De Rijksoverheid heeft het zogenoemde ‘Charter Diversiteit’ om diversiteit op de werkvloer te bevorderen op één of meer dimensies. Voor de implementatie hiervan op EZ-niveau is het ‘Vakberaad Inclusief’ in het leven geroepen. Namens de ACM nemen 2 medewerkers deel aan dit Vakberaad.