Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concurrentietoezicht op duurzaamheidsafspraken

Concurrentietoezicht op duurzaamheidsafspraken

Voor duurzaam ondernemen kunnen afspraken tussen bedrijven nodig zijn. De ACM stelt zich in haar toezicht op duurzaamheidsafspraken terughoudend op.

Wat zijn de uitgangspunten voor het toezicht op duurzaamheidsafspraken?

De ACM stelde uitgangspunten vast voor het toezicht op duurzaamheidsafspraken. Hiermee willen we ondernemers laten zien wanneer de ACM wel en niet optreedt.

Er zijn 3 uitgangspunten voor ons toezicht op duurzaamheidsafspraken:

  1. De ACM treedt niet op bij maatschappelijk breed gedragen duurzaamheidsafspraken als alle betrokken partijen zoals de overheid, vertegenwoordigers van burgers en bedrijven positief zijn over de afspraken
  2. Bij klachten of signalen over duurzaamheidsafspraken kan de ACM onderzoek starten
  3. De ACM zoekt mee naar een snelle en effectieve oplossing van eventuele problemen

​Wat kunnen ondernemers doen om te bepalen of hun duurzaamheidsafspraken mogen?

We hebben een interactieve 'beslisboom' op de ACM-website gezet. Hiermee kunnen ondernemers een eerste check doen of hun afspraken risico's opleveren voor de concurrentie. Mochten de afspraken de concurrentie beperken, dan moeten de voordelen van de duurzaamheidsafspraak opwegen tegen de nadelen van de concurrentieverstoring. De afspraak moet ook noodzakelijk zijn om de voordelen te behalen en de concurrentie niet compleet uitschakelen.

De ACM denkt mee

In 2016 heeft de ACM informeel meegedacht over verschillende convenanten die maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

In deze gevallen had de ACM geen overwegende bezwaren tegen deze afspraken.

Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid 2016

Het ministerie van Economische Zaken publiceerde een aangepaste Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid. Deze Beleidsregel stelt vast wat de ACM moet meenemen bij de beoordeling van duurzaamheidsafspraken. De wijzigingen in de Beleidsregel betekenen dat er iets meer ruimte is voor duurzaamheidsafspraken dan voorheen. Wij deden een zogenaamde Uitvoerings- en Handhavingstoets op deze aangepaste Beleidsregel. We vinden de regels uitvoerbaar en handhaafbaar met uitzondering van één artikel (artikel 2 onder a). Dit artikel gaat over de vraag wat de ACM moet toetsen als de concurrentiebeperkende-afspraak deel uitmaakt van een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen.