Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Geschil gasaansluiting in warmte gebied

Geschil gasaansluiting in warmte gebied

Een inwoner van een gebied dat wordt voorzien van warmte via het in dat gebied geleden warmtenet, legde de ACM een geschil voor over de vraag of hij aanspraak kon maken op een gasaansluiting.

Achtergrond

Op grond van de Gebiedsindeling Gas is Stedin, als gasnetbeheerder, in dit gebied uitgezonderd van de aansluitplicht. De ACM besliste dat de bewoner daarom geen aanspraak kon maken op een gasaansluiting. In beroep beriep de bewoner zich op de aansluitplicht en de vrije leverancierskeuze voor consumenten die uit het Europese recht zouden voortvloeien.

Conclusie CBb

Het CBb komt tot de conclusie dat de ACM terecht heeft geoordeeld dat Stedin niet verplicht was om de bewoner toegang tot het gastransportnet te verschaffen. Anders dan bij elektriciteit, bestaat er geen (Europeesrechtelijk) absoluut recht op een gasaansluiting. Het recht op een aansluiting, en daarmee ook de op een netbeheerder rustende aansluitplicht, is in Nederland begrensd door de Gebiedsindeling Gas. De vrije leverancierskeuze bestaat binnen het kader van het recht om aangesloten te worden. Het CBb is van oordeel dat bij de implementatie van de Gasrichtlijn niet is uitgegaan van een onjuiste uitleg daarvan. Volgens het CBb is er ook geen strijd met het discriminatieverbod. Afnemers binnen het warmtegebied zijn immers niet gelijk aan afnemers buiten het warmtegebied. Er kan dan ook niet gesproken worden van gelijke gevallen die in het kader van de Gaswet ongelijk behandeld worden.