Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Impact

Impact

De ACM wil een effectieve en efficiënte toezichthouder zijn. Dáár optreden, waar het echt een verschil maakt voor consument en markt. Daarom hebben we aandacht voor de impact van ons werk.

Opbrengst 2016: 790 miljoen euro

Jaarlijks berekent de ACM hoeveel euro consumenten naar schatting hebben bespaard door ons ingrijpen in de markt. Dit noemen we opbrengst. Over 2016 heeft het werk van de ACM ongeveer 790 miljoen euro voor consumenten opgeleverd. Dit bedrag bestaat uit 320 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2016 zijn afgerond en 470 miljoen euro voor werkzaamheden uit voorgaande jaren, waarvan de impact in 2016 voortduurde.

Effectonderzoek

De ACM monitort ook het gedrag van bedrijven. Ook controleren we steeds vaker ná ingrijpen in de markt welke effecten zijn behaald. Dit noemen we effectonderzoek. Door effectonderzoek krijgen we meer inzicht in hoe interventies en besluiten uitpakken in de praktijk. Daar kunnen we dan bij volgende interventies en besluiten rekening mee houden. Zo kijken we kritisch naar geclaimde kwaliteitsvoordelen bij ziekenhuisfusies omdat effectonderzoek suggereert dat die fusies doorgaans niet tot betere kwaliteit leiden. En we blijven snelle interventies inzetten om problemen in de kiem te smoren, omdat we zien dat dit leidt tot betere naleving van de regels. Omdat niet alle effecten in euro's zijn uit te drukken, meet de ACM ook andere uitkomsten, zoals gedragsveranderingen bij bedrijven en consumenten, en de invloed op consumentenvertrouwen. Het is echter niet doelmatig om de effecten van alle interventies apart te onderzoeken. Daarom heeft de ACM ook aandacht voor hoe stakeholders haar effectiviteit als geheel ervaren.

De ACM is één van de voorlopers op het gebied van inzicht in impact van toezicht. Om ook inzicht te krijgen in de methoden en uitkomsten van anderen, wisselen we regelmatig kennis en ervaringen uit met andere toezichthouders en wetenschappers in binnen- en buitenland. Dat doen we bijvoorbeeld door te presenteren op congressen en actief deel te nemen in (internationale) werkgroepen, zoals bij de OESO of het International Consumer Protection and Enforcement Network.

De ACM organiseert congres over impact

Op 16 november 2016 organiseerde de ACM het congres 'Impact Assessment of Interventions of Competition and Consumer Authorities' voor toezichthouders, wetenschappers en overige geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. In sessies over concurrentie, telecom, gezondheidszorg, energie en consumentenbescherming werden verschillende effectonderzoeken gepresenteerd en bediscussieerd. Bijvoorbeeld over de effecten van concurrentietoezicht in de energiesector en fusies tussen telecomaanbieders. De inzichten uit deze onderzoeken vormen waardevolle informatie bij beleid en interventies in de toekomst. Soms ontbreken de benodigde gegevens om harde conclusies te trekken over opbrengst en effectiviteit. Dan moeten we het doen met een voorzichtige conclusie of een slag om de arm. De ACM neemt mede door dit congres actief deel aan de actuele discussies over de kansen, uitdagingen en beperkingen van opbrengst- en effectonderzoek.