Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Klachten tegen de ACM of ACM-medewerkers

Klachten tegen de ACM of ACM-medewerkers

Als een persoon vindt dat hij of zij door een medewerker van de ACM niet op een juiste manier is behandeld, kan hij of zij een klacht indienen.

De ACM behandelt klachten volgens de Klachtenregeling ACM. Deze regeling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), die aangeeft hoe de ACM met een klacht moet omgaan. Een klachtenfunctionaris behandelt de klachten en geeft hierover advies aan het bestuur van de ACM. Die beslist uiteindelijk over de uitkomst.

Klachten in 2016

In 2016 ontvingen we in totaal 14 klachten tegen de ACM en/of ACM-medewerkers. In 2015 waren dat er 11. Enkele klachten kwamen niet of deels niet in aanmerking voor behandeling. Deze gingen (mede) over het algemene beleid van de ACM of van een ministerie, betroffen een beslissing waartegen bezwaar kon worden gemaakt, of hadden betrekking op het gedrag van anderen dan een ACM-medewerker. Bij 3 klachten heeft de ACM in overleg met de klachtenfunctionaris op andere wijze aan een oplossing gewerkt. De ACM ging in gesprek met de klagers om samen tot een oplossing te komen. Hierdoor zagen zij geen reden meer voor een inhoudelijke behandeling van hun klacht.

De ACM gaf over 2 klachten een inhoudelijk oordeel. Deze klachten gingen over het volgende:

  1. De communicatie in het kader van een verhoor
  2. De bejegening van klager in een procedure tot oplegging van een boete

Van deze dossiers heeft de ACM 1 klacht niet en 1 klacht gedeeltelijk gegrond verklaard.

De ACM ontving verder een klacht over de inzet van toezichts- en onderzoeksbevoegdheden. Op die klacht heeft de ACM beslist dat deze aan de orde moet komen tijdens de betreffende sanctieprocedure en de eventueel daarop volgende bezwaarprocedure. Een klacht over de inzet van toezichts- en onderzoeksbevoegdheden past niet in het kader van een klacht in de zin van Hoofdstuk 9 Awb.