Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Kosten NorNed-kabel en inkoopkosten naastgelegen netten

Kosten NorNed-kabel en inkoopkosten naastgelegen netten

Het CBb heeft een tweetal uitspraken gedaan op beroepen van TenneT over de tariefbesluiten voor de jaren 2011-2013. Deze beroepen zien op 2 onderwerpen, te weten de NorNedkosten en de inkoopkosten naastgelegen netten. Dit zijn netten van andere netbeheerders die grenzen aan het net van TenneT.

NorNedkosten

De NorNed-kabel is een gelijkstroom-hoogspanningskabel die over de bodem van de Noordzee loopt tussen Noorwegen en Nederland. TenneT heeft deze kabel samen met een Noorse netbeheerder aangelegd. TenneT was het niet eens met de wijze waarop de operationele kosten voor de NorNed-kabel vergoed moeten worden. Het CBb oordeelde dat de operationele kosten uit de tarieven moeten worden vergoed en niet zoals door TenneT bepleit uit de opbrengsten van de veiling van capaciteit op internationale verbindingen.

Inkoopkosten naastgelegen netten

Bij het tarievenvoorstel voor het jaar 2013 heeft TenneT de ACM verzocht om de inkoopkosten op naastgelegen netten van Stedin en Liander, die betrekking hebben op de jaren 2009 tot en met 2011, op te nemen in de toegestane tariefinkomsten voor de transporttarieven 2013. TenneT heeft deze vergoeding als incidentele correctie ten behoeve van nacalculatie ingediend. De ACM was van mening in de specifieke omstandigheden van dit geval niet bevoegd te zijn tot nacalculatie.

Het CBb oordeelde in een tussenuitspraak dat de ACM wel bevoegd is tot nacalculatie. Bij de vaststelling van het onderliggende methodebesluit is ervan uitgegaan dat de kosten er niet waren, zodat niet in nacalculatie was voorzien. Dit bekent volgens het CBb echter niet dat de ACM niet bevoegd is tot nacalculatie als die kosten er toch blijken te zijn. Over de belangenafweging overweegt het CBb dat een belangrijk uitgangspunt van regulering is dat een gereguleerde partij zijn efficiënte kosten plus een redelijk rendement moet kunnen terugverdienen. Een afwijking daarvan moet deugdelijk worden gemotiveerd. Het CBb heeft de ACM opgedragen een nieuw besluit te nemen.