Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Onderzoek

Onderzoek

De ACM doet onderzoek naar de naleving van wettelijke of andere verplichtingen.

Aantal verzoeken per aandachtsgebied

Als een consument of marktpartij een klacht indient over een andere marktpartij dan is er sprake van een besluitaanvraag. De ACM handelt deze besluitaanvragen zo snel en zorgvuldig mogelijk af. De afhandelingstermijn kan met goedkeuring van de klagende partij worden verlengd.

De ACM heeft in 2016 in totaal 23 besluitaanvragen afgerond. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015, toen waren het er 28. Bij de meeste verzoeken liep de doorlooptijd terug ten opzichte van 2015. Het gaat hier alleen om formele verzoeken om handhaving. Andere klachten, tips en signalen komen in de tabellen bij ‘Meldingen consumenten’ en ‘Meldingen bedrijven’ terug. 

Tabel 1: Aantal verzoeken per aandachtsgebied
 

Consumenten-

bescherming

Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Aantal afgeronde besluitaanvragen en klachten tegen marktpartijen n.v.t. 12 5 4 2
Mediaan doorlooptijd (dgn) n.v.t. 58 194 24 123
wettelijke doorlooptijd (dgn) n.v.t. 56 56 56 56

Europese informatie- en handhavingsverzoeken

De ACM neemt deel aan het Europese samenwerkingsverband ‘Consumer Protection Cooperation’. Binnen dit samenwerkingsverband kunnen toezichthouders op het gebied van consumentenrecht elkaars hulp inroepen bij het bestrijden van overtredingen die over landsgrenzen heen gaan. De inhoud van de verzoekende lidstaat kan variëren van het opvragen van informatie over een bedrijf tot een verzoek om een onderzoek te starten en handhavend op te treden. De ACM handelt deze verzoeken zo snel en zorgvuldig mogelijk af. De verzoekende lidstaat sluit het verzoek af als deze het antwoord van de ACM accepteert.

Tabel 2: Europese informatie- en handhavingsverzoeken
  2016 2015
Aantal Europese informatieverzoeken verzonden 4 0
ontvangen 5 5
afgehandeld 5 5
Aantal Europese handhavings-verzoeken verzonden 4 2
ontvangen 5 2
afgehandeld 3 6

Geschillen in energie en telecomsector

Consumenten en bedrijven zijn het niet altijd eens met de werkwijze van netbeheerders of telecomaanbieders. In deze gevallen kan de consument of het bedrijf de ACM vragen om een beslissing te nemen, dat heet geschilbeslechting. Deze geschillen gaan over bestaande wet- en regelgeving en actuele marktproblemen. Via de geschilbesluiten geeft de ACM duidelijkheid over hoe wet- en regelgeving uitgelegd moet worden. Als partijen tegen het geschilbesluit in beroep gaan, wordt de zaak aan het CBb voorgelegd. De ACM probeert om de geschillen naar tevredenheid van de partijen op te lossen. Ook streven we ernaar dat de betrokkenen geen bezwaar of beroep aantekenen tegen de genomen beslissing. De ACM beslecht geschillen in de telecom- en energiesector.

De ACM heeft in 2016 in de telecomsector geen geschillen beslecht. In de energiesector zijn er op 22 geschilaanvragen besluiten genomen. Eén geschil viel buiten de bevoegdheid van de ACM. Deze partij is doorverwezen naar de juiste instantie. Tegen de helft van de geschilbesluiten is beroep bij het CBb aangetekend. De geschilbesluiten zijn te vinden op onze website. De ACM beslist binnen 2 maanden. Deze termijn kan met 2 maanden worden verlengd.

Totaal Energie Telecom
Tabel 3: Aantal geschillen in energie- en telecomsector
Aantal afgeronde geschillen inclusief bezwaar & (hoger) beroep 14 n.v.t.
  Gegrond 11 n.v.t.
  Ongegrond 10 n.v.t.
  Aanvrager niet ontvankelijk 1 n.v.t.
Mediaan doorlooptijd (dgn) 121 n.v.t.
Wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging)

4 maanden

56 dagen

Aantal onderzoeken per aandachtsgebied

De ACM onderzoekt signalen van marktproblemen en de naleving van wettelijke of andere verplichtingen. Doorlooptijden van deze onderzoeken zijn afhankelijk van aard, type en scope van het onderzoek en van het ingezette instrument. Daarmee kunnen doorlooptijden van onderzoeken onderling sterk verschillen en zijn ze ook niet in alle opzichten goed vergelijkbaar. Omdat sommige zaken over de jaargrens doorlopen, is het aantal gestarte onderzoeken niet gelijk aan het aantal afgeronde onderzoeken. In sommige gevallen concludeert de ACM na grondig onderzoek dat er geen sprake is van een marktprobleem of een overtreding. Dan zetten we het onderzoek stop zonder te interveniëren.

De ACM heeft een breed scala aan instrumenten tot haar beschikking om marktproblemen op te lossen. Ieder instrument heeft zijn eigen dynamiek. De ACM gaat bij het inzetten van haar instrumenten zorgvuldig te werk en volgt hierbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Ter voorbereiding op een boetebesluit kan de ACM een rapport opstellen. In een rapport legt de ACM het vermoeden van een overtreding vast. Dit rapport moet aan veel (juridische) eisen voldoen. Het moet een gedegen basis bieden om een boete op te leggen. Het boetebesluit moet daarna ook houdbaar zijn bij de rechter. Ondernemingen kunnen in bezwaar en beroep gaan tegen de opgelegde boete. Ook als we kiezen voor het inzetten van een ander instrument dan een boete gaan we zorgvuldig te werk. Zo passen we bijvoorbeeld hoor en wederhoor toe. Ook motiveren we onze besluiten. De ACM sluit de zaak pas af als na controle door de ACM blijkt dat de overtreding daadwerkelijk is stopgezet.

In 2016 is op de meeste terreinen sprake van een daling in de doorlooptijden ten opzichte van 2015; het omgekeerde komt ook voor.

 

Consumenten

-bescherming

Energie

Mede-

dinging

Telecom

& Post

Vervoer
Tabel 4: Aantal onderzoeken gestart per aandachtsgebied
Onderzoeken gestart 85 14 12 11 2
Afgerond door middel van:

Consumenten

-bescherming

Energie

Mede-

dinging

Telecom

& Post

Vervoer
Tabel 5: Aantal onderzoeken afgerond per aandachtsgebied
Rapport 9 1 4 0 2
Mediaan doorlooptijd (dgn) 180 189 480 - 436
Last onder dwangsom 1 0 0 1 0
Mediaan doorlooptijd (dgn) 240 - - 59 -
Ander instrument 65 1 9 0 1
Mediaan doorlooptijd (dgn) 214 391 227 - 230
doorlooptijd (dgn) 3 10 4 2 1
Mediaan doorlooptijd (dgn) 33 353 424 281 380
Totaal aantal afgerond 78 12 17 3 4