Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Ontheffingen Rendant en Dow Chemical

Ontheffingen Rendant en Dow Chemical

Ontheffingen van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen voor een elektriciteitsnet of een gasnet, zijn regelmatig de inzet van procedures bij het CBb. Ook in 2016 was dat het geval.

Achtergrond

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet moet voor een elektriciteitsnet of een gasnet een netbeheerder worden aangewezen. De hoedanigheid van netbeheerder brengt een aantal wettelijke verplichtingen met zich mee. Zo richt de tariefregulering van de ACM zich tot de netbeheerders. Voor sommige (kleinere) netten, bijvoorbeeld netten op bedrijventerreinen, zou het reguleren van de tarieven te ver gaan. De Elektriciteitswet en de Gaswet kennen daarom de mogelijkheid van ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen. Een net met een ontheffing wordt aangemerkt als een Gesloten Distributiestelsel (GDS).

Ontheffingen Rendant

Het CBb oordeelt dat de ACM de ontheffingsaanvragen van Rendant terecht had afgewezen, omdat zij niet voldeed aan de wettelijke vereisten voor ontheffing. Het CBb overweegt verder dat geen ontheffingsaanvraag kan worden gedaan voor een toekomstige situatie. De stelling dat de aanvrager (Rendant) in de toekomst wel aan de eisen zou voldoen is volgens het CBb geen reden om tot ontheffing over te gaan, aangezien bij de beoordeling de actuele situatie van belang is.

In dit beroep oordeelde het CBb ook dat een ontheffingsaanvraag wordt ingediend onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een directe lijn (DL). Het CBb overweegt in deze uitspraak ten overvloede dat de reactie van de ACM op een melding van een DL een besluit oplevert, waar de melder eventueel bezwaar tegen kan indienen. Deze bezwaren kunnen dus niet aan de orde komen in een beroep dat ziet op de ontheffingsaanvraag.

Ontheffing Dow Chemical

De ACM had op aanvraag van Dow Chemical een ontheffing verleend voor zijn GDS voor elektriciteit. Dow kwam lopende de aanvraagprocedure tot het inzicht dat zijn installatie geen GDS is, maar een zogenoemde directe lijn (DL). Dow trok de aanvraag echter niet in, hopende dat de ACM deze zou afwijzen. Toen de ACM de ontheffing verleende, stelde Dow beroep in tegen dit besluit.

Het CBb zet in deze uitspraak de lijn door die is uitgezet in de zaak Rendant. De aanvraag van Dow kwalificeert als een voorwaardelijke aanvraag, namelijk onder de voorwaarde dat de installatie geen DL is. Het CBb komt dan ook niet toe aan de vraag of de ACM de installatie van Dow terecht heeft aangemerkt als GDS.