Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Ontvangsten ACM organisatie

Ontvangsten ACM organisatie

De hoogte van de bijdragen van de marktorganisaties is vastgelegd in de Regeling doorberekening kosten ACM. In 2015 is voor het eerst sprake van de nieuwe doorberekening van kosten aan marktorganisaties zoals vastgelegd in het Besluit doorberekening kosten ACM.

Tabel 33: Ontvangsten ACM organisatie 2016 (in euro)
  2016 2015
Telecom    
 • Bijdrage Elektronische Communicatie
5.702.713 5.404.442
 • Bijdrage Nummers
3.313.089 1.159.514
 • Bijdrage TTP
486.401 373.902
Totaal Telecom 9.502.204 6.937.858
     
Post    
 • Bijdrage Post Niet Universele Dienstverlening
1.283.551 201.274
 • Bijdrage Post Universele Dienstverlening
531.609 532.525
Totaal Post 1.815.160 733.799
     
Energie    
 • Bijdrage regionale netbeheerders Elektriciteit
714.897 1.412.843
 • Bijdrage regionale netbeheerders Gas
1.267.302 1.087.309
 • Bijdrage landelijk netbeheerder Elektriciteit
2.651.372 1.977.495
 • Bijdrage landelijk netbeheerder Gas
2.223.145 2.408.988
Totaal Energie 6.856.716 6.886.635
     
Vervoer    
 • Bijdrage Registerloodsen
  297.611
 • Bijdrage Luchtvaart
  141.633
Totaal vervoer - 439.244
     
Melding fusies 1.633.473 1.339.025
Vergunning energieleveranciers 13.296 13.189
Sancties (incl. terugbetalingen) 30.719.491 31.269.251
Ontvangsten Personeel / Materieel 1.111.764 960.674
Totale ontvangsten 51.652.103 48.579.675

Het te ontvangen bedrag per marktcategorie kan per jaar fluctueren. Dit komt enerzijds doordat in het ene jaar voor de taakuitoefening meer of minder economische en technische onderzoeken nodig zijn dan in het andere jaar. Anderzijds is het aantal uur dat voor de taakuitoefening nodig is niet elk jaar voor alle activiteiten gelijk.

In 2016 heeft de ACM ook betalingen ontvangen op facturen die in eerdere jaren zijn verstuurd. Specifiek voor Nummers heeft de ACM een inhaalslag gemaakt, waarbij de achterstanden in facturering over de voorgaande jaren inmiddels weg zijn gewerkt. Dit heeft geresulteerd in een incidentele stijging van de ontvangsten voor Nummers in 2016.

In 2016 heeft de ACM de facturen bijdrage Post Niet Universele Dienstverlening over 2015 en 2016 geïnd. Dit heeft geresulteerd in een incidentele stijging.

Conform de Regeling doorberekening kosten ACM, heeft de ACM in 2016 totaal 596.804 euro geïnd voor de registerloodsen en luchtvaart. Dit ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar de ontvangst gedurende het jaar aan is overgemaakt. Deze post laat in de verantwoording van 2016 daardoor geen bedrag zien. Het saldo van 439.244 euro uit 2015 was toen nog niet met het ministerie van Infrastructuur en Milieu verrekend.

Sancties die de ACM heeft opgelegd onder het oude wettelijke kader hoeven partijen pas na uitspraak van de hoogste rechter te betalen. De periode tussen het opleggen van de sanctie en de feitelijke betaling duurt daardoor meerdere jaren, als gevolg van de juridische procedures. Hierdoor kunnen de ontvangsten van de sancties door de jaren heen sterk fluctueren. Op basis van de Stroomlijningswet, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, kan de ACM sancties binnen 6 of 24 weken opeisen. Dit is afhankelijk van het al dan niet indienen van bezwaar door de betrokken partij. Er geldt een overgangsregime totdat de openstaande vorderingen van voor de Stroomlijningswet zijn afgewikkeld.

Het saldo ontvangsten sancties (incl. terugbetalingen) bedraagt 30,7 miljoen euro. Er is 32,0 miljoen euro ontvangen en 1,3 miljoen euro terugbetaald als gevolg van gerechtelijke uitspraken.