Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Openbaarheid / geheimhouding

Openbaarheid / geheimhouding

De ACM is een transparante toezichthouder en publiceert in principe al haar besluiten. Maar dit betekent niet dat de ACM concurrentiegevoelige gegevens die zij bij haar toezicht heeft verzameld openbaar maakt of op verzoek aan een derde (bijvoorbeeld een concurrent) mag verstrekken.

Geheimhoudingsplicht

In een principiële uitspraak heeft het CBb bevestigd dat de ACM ten aanzien van informatie van marktpartijen en consumenten een geheimhoudingsplicht heeft. Deze geheimhoudingsplicht heeft voorrang op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In een andere uitspraak heeft het CBb bevestigd dat onder deze geheimhoudingsplicht ook gegevens vallen van een buitenlandse toezichthouder waarover de ACM beschikt.

Inzage stukken dossier

Binnen gerechtelijke procedures kan veel discussie ontstaan over de mate waarin partijen toegang krijgen tot alle stukken in het dossier. In de zaak Leesmappen heeft de rechter-commissaris een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om meer recht te doen aan de belangen van de verdediging. De rechter staat in die zaak toe dat alleen de advocaat van een partij onder strikte voorwaarden de als vertrouwelijk bestempelde documenten bij de rechtbank mag komen inzien.