Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Openstaande vorderingen ACM organisatie

Openstaande vorderingen ACM organisatie

De onderstaande tabel geeft de stand van de openstaande vorderingen per 31 december 2016 respectievelijk 2015 aan.

Tabel 34: Openstaande vorderingen ACM organisatie (in euro)
2016 2015
Telecom
  • Bijdrage Elektronische Communicatie
217.308 1.378.621
  • Bijdrage Nummers
735.752 936.264
  • Bijdrage TTP
- 102.845
Totaal Telecom 953.060 2.417.730
Post
  • Bijdrage Post Niet Universele Dienstverlening
- 664.774
  • Bijdrage Post Universele Dienstverlening
- 273.995
Totaal Post - 938.769
Melding fusies 437.324 473.173
Sancties 64.396.968 103.788.494
Overige (vorderingen) 947.949 732.148
Totaal 66.735.301 108.350.314

Het saldo aan openstaand bedrag voor sancties is gedaald van 103,8 miljoen euro in 2015 naar 64,4 miljoen euro in 2016. De daling is als volgt te verklaren. Er is 32 miljoen euro ontvangen. Verder was er sprake van een verlaging van diverse eerder verlaagde sancties door gerechtelijke uitspraken voor een bedrag van 25,1 miljoen euro en een verhoging van andere sancties voor een bedrag van 14,0 miljoen euro. Verder is er ruim voor 3 miljoen euro aan nieuwe sancties geadministreerd. Tevens is er circa 0,7 miljoen euro aan ontvangen wettelijke rente opgenomen. Dit brengt het saldo op 64,4 miljoen euro.

De afname van het openstaand saldo "Totaal Post" wordt veroorzaakt doordat de facturatie over 2015 en 2016 is geïnd in 2016. De afname van het openstaand saldo "Totaal Telecom" is te verklaren, doordat de facturatie eerder in het jaar heeft plaatsgevonden. Dit heeft een positief effect op de ontvangsten.