Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Overzicht opbrengst van het werk van ACM

Overzicht opbrengst van het werk van ACM

Over 2016 heeft het werk van de ACM een totale geschatte opbrengst voor consumenten opgeleverd van ongeveer 790 miljoen euro.

Opbouw van de totale opbrengst

De totale geschatte opbrengst van 790 miljoen euro bestaat uit:

  • Ongeveer 320 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2016 zijn afgerond
  • Ongeveer 470 miljoen euro voor werkzaamheden uit voorgaande jaren

De ACM presenteert alle bedragen in prijzen van 2016 en bedragen uit voorgaande jaren zijn dus gecorrigeerd voor inflatie.

We kijken in het bijzonder naar de op eenvoudige wijze berekende verwachte opbrengst van ons optreden op de consumentenwelvaart op korte termijn. Soms zijn de opbrengsten direct zichtbaar, maar vaak zijn er (ook) indirecte effecten.

De werkwijze om deze opbrengsten te schatten is beschreven in de working paper "Outcome ACM - Berekeningsmethode van de opbrengst van ACM". Het Centraal Planbureau (CPB) heeft deze werkwijze eerder getoetst (zie bijvoorbeeld jaarverslag 2013 en jaarverslag 2014). Net zoals vorig jaar voerde het CPB dit jaar geen toets uit. De werkwijze van de ACM is namelijk niet aangepast ten opzichte van de afgelopen 3 jaren.

Uitgangspunten schatting

Bij het schatten van de opbrengst kijkt de ACM vooral naar effecten op prijs, kwaliteit en keuzeaanbod. Hierbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • De opbrengst kan op eenvoudige wijze berekend worden
  • De opbrengst kan met enige mate van zekerheid in geld uitgedrukt worden, waardoor bijvoorbeeld anticipatie-effecten niet meetellen
  • Het gaat om de verwachte toekomstige opbrengst voor de consument
  • De opbrengst wordt zo veel mogelijk per zaak gepresenteerd, tenzij dit vanwege vertrouwelijkheden niet kan
  • De verwachte duur van een opbrengst is veelal 3 jaar wat in lijn is met internationale opbrengstschattingen. De ACM neemt in dat geval de opbrengst van een zaak in 2016 ook mee bij de opbrengsten in 2017 en in 2018. De ACM geeft expliciet aan wanneer zij verwacht dat de duur anders is.

De ACM gaat in de schatting uit van voorzichtige aannames om overschatting van de opbrengst te voorkomen. Ook ronden we bedragen af om de suggestie dat het hier exacte berekeningen betreft te vermijden. Hierdoor kan het totaalbedrag anders zijn dan de som van de afzonderlijke bedragen.