Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Regulering vervoersmarkten

Regulering vervoersmarkten

Op markten voor vervoer is soms weinig ruimte voor meerdere marktpartijen. Er zijn (wettelijke) monopolies en machtsposities. Daarom zijn er specifieke wetten om concurrentie op deze markten te bevorderen of reizigers te beschermen. Het gaat daarbij om de Loodsenwet, Wet luchtvaart, Spoorwegwet en de Wet Personenvervoer 2000. Als onafhankelijke toezichthouder houden we toezicht op deze wetten. De ACM geeft advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij wijziging van deze wetten.

Bijdrage ACM aan IRG-Rail

De ACM werkt samen met andere spoortoezichthouders binnen IRG-Rail. IRG-Rail is het Europese samenwerkingsverband van onafhankelijke spoortoezichthouders. Dit samenwerkingsverband is van belang, omdat goed samenwerkende toezichthouders een bijdrage leveren aan een goed werkende Europese spoormarkt. Henk Don, bestuurslid van de ACM, sprak in januari 2016 in Berlijn op een symposium over 'Assessing competition in the European Railway Market'. IRG-Rail heeft in 2016 onder andere een position paper uitgebracht over het Vierde Spoorwegpakket. De ACM droeg bij aan de totstandkoming van dit paper en adviseerde daarmee via IRG-Rail de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook heeft de ACM in 2016 in overleg met de Europese Commissie een bijdrage geleverd aan de Uitvoeringsregeling voor diensten en voorzieningen. Daarnaast droeg de ACM bij aan de diverse werkgroepen van IRG-Rail. In de zomer vonden in Rotterdam de TEN-T dagen plaats over het trans-Europese vervoersnetwerk. Dit is georganiseerd door de EC. IRG-Rail heeft een statement afgegeven over de verbetering van de coördinatie van grensoverschrijdend internationaal goederenvervoer.

Bijdrage ACM aan Tweede Kamer

De ACM heeft in 2016 een bijdrage geleverd aan verzoeken vanuit de Tweede Kamer om hen te informeren over de vervoersmarkten. In juni 2016 heeft Michiel Denkers, directeur van directie Mededinging van de ACM, een technische briefing verzorgd over de mededingingsaspecten van de marktverkenning over vervoer over de HSL-Zuid. En in december 2016 sprak Henk Don, bestuurslid van de ACM, op uitnodiging van de Tweede Kamer over de positionering van ProRail. Dit tegen de achtergrond van het voornemen van het kabinet om ProRail om te vormen tot een publiekrechtelijke organisatie. Tot slot heeft de Tweede Kamer ons verzocht om advies uit te brengen over scenario's die het kabinet laat uitwerken voor spoorordening op de lange termijn. De ACM brengt hierover in 2017 advies uit aan de onderzoekscommissie.

Uitvoerings- en handhavingstoets

In het najaar heeft de ACM een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd op het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol. Het besluit bevat voorgenomen regels van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waaraan Schiphol moet voldoen als aanbieder van luchtvaartactiviteiten op de luchthaven Schiphol. De ACM gaat toezicht houden op de naleving van deze regels. In deze toets gaat de ACM onder meer in op de voorzieningen die zijn getroffen om de exploitant tot een eerlijke kostenberekening te laten komen.