Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Uitgaven ACM organisatie

Uitgaven ACM organisatie

De onderstaande tabel geeft de stand van de uitgaven per 31 december 2016 en 2015 aan.

Tabel 32: Uitgaven ACM organisatie (in euro)
  2016 2015
Loonkosten  42.408.162 38.347.958
Inhuur 2.469.760 2.125.900
Reiskosten 1.031.852 952.081
Opleiding 879.265 932.537
Overige personeelskosten 640.359 574.709
Landsadvocaat 522.876  355.362
Totaal personeel 47.952.273  43.288.547 
     
Huisvesting 4.170.368 5.078.565
Onderzoek 3.847.810 3.680.564
ICT 6.776.452 4.164.066
Catering/beveiliging/schoonmaak/alg. uitgaven 881.920 882.468
Kantoorinrichting en benodigdheden 577.146 682.402
Voorlichting en evenementen 35.163 238
Overige materiële kosten 225.563 172.036
Schadevergoeding / vergoeding gederfde inkomsten 1.012.037 -
Totaal materieel 17.526.457 14.660.339
     
Totale uitgaven 65.478.730 57.948.886

Rijksbreed zijn er in de loop van 2016 diverse grootboekrekeningen van het materiële budget verschoven naar het personele budget. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers 2016-2015 zijn deze aanpassingen ook doorgevoerd in de tabellen 2015.

De loonkosten laten een stijging zien. Dit wordt veroorzaakt door een snellere vervulling van vacatures waarbij ook langer openstaande vacatures inmiddels vervuld zijn. Daarnaast is er sprake van een toename van wettelijke taken en de cao-effecten. Dit heeft ook effect gehad op de uitgaven voor reiskosten en de overige personeelskosten.

De procesvertegenwoordiging door de Landsadvocaat laat ten opzichte van vorig jaar een toename zien. De ACM is hier afhankelijk van de zaken die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt. Hierdoor fluctueert door de jaren heen de inzet van de landsadvocaat. Zo zijn er in 2016 meer uren aan (hoger) beroepzaken gefactureerd.

In de periode 2013-2015 is er intern verbouwd om het kantoor geschikt te maken voor flexibel werken waardoor er per saldo minder ruimte nodig is. Dit ging om incidentele uitgaven. Als gevolg hiervan dalen de uitgaven huisvesting in 2016. In 2016 zijn noodzakelijke vervangingsuitgaven voor software en hardware gedaan. Deze zijn ook nodig ter voorbereiding op een architectuur en ICT infrastructuur die daarmee gebouwonafhankelijk wordt en beheersmatig voordelen biedt doordat alles vanuit één omgeving beheerd kan worden. Dit heeft ook effect gehad op de uitgaven voor inhuur.

In verband met gerechtelijke procedures heeft de ACM in 2016 schadevergoedingen betaald voor gemaakte kosten dan wel gederfde inkomsten van gereguleerde partijen.

Claims

De ACM heeft 6 claims in behandeling, waarvan 2 een gezamenlijke waarde hebben van 5,6 miljoen euro. De waarden van de overige claims zijn nog niet bepaald.