Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Verdeling van de uitgaven van ACM naar marktorganisaties

Verdeling van de uitgaven van ACM naar marktorganisaties

In het Besluit doorberekening kosten ACM en de wijziging hierop is geregeld hoe de ACM kosten aan marktorganisaties ten laste legt. Volgens deze werkwijze worden de ontvangsten van het betreffende jaar gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven van het jaar ervoor. De marktcategorieën en de verdeelsleutel zijn nader bepaald in de nota van toelichting bij het Besluit doorberekening kosten ACM van 27 oktober 2014 respectievelijk 10 december 2014. Per sector rekent de ACM de door te belasten uitgaven toe aan de betreffende categorieën. Voor elke categorie heeft ACM 1 of meer tijdschrijfcodes. Hiermee zorgt de ACM ervoor dat zij de kosten aan de juiste categorie toerekent. Daarnaast voorkomt de ACM zo dat marktorganisaties uit de ene categorie (mee)betalen aan kosten van andere categorieën.

De ACM berekent het per categorie door te berekenen bedrag als volgt:

 1. Per categorie worden de ‘directe materiële kosten’ bepaald, te weten de directe kosten op het gebied van economische en technische onderzoeken.
 2. Vervolgens wordt het resterende bedrag bepaald, bestaande uit de indirecte materiële kosten en alle directe en indirecte personele kosten. Deze kosten worden op basis van geschreven uren verdeeld.

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van zowel de uitgaven ACM Organisatie als de uitgaven ZBO ACM.

Tabel 35: Totale uitgaven (in euro)
    2016 2015
  ACM Organisatie ZBO ACM Totaal Totaal aandeel 
Directe materiële kosten 4.922.354 - 4.922.354 3.760.428
Resterende kosten te verdelen op basis van geschreven uren        
Bestaande uit: personele kosten 47.952.273 634.586 48.586.859 43.419.914
+ indirecte materiële kosten 12.604.103 2.330 12.606.433 11.417.120
Totaal personele en indirecte materiële kosten 60.556.376 636.915 61.193.291 54.837.034
Totaal uitgaven 65.478.730 636.915 66.115.645 58.597.462

De directe materiële kosten bedragen 8% van de totale uitgaven. De totale indirecte materiële kosten bedragen 19% van de totale uitgaven. De totale uitgaven van de ACM waren in 2016 hoger dan in 2015. Dit komt onder meer door een stijging van de loonkosten en een stijging van de kosten voor ICT. In 2016 heeft de ACM schadevergoedingen betaald voor gemaakte kosten dan wel gederfde inkomsten van gereguleerde partijen. Schadevergoeding is onderdeel van het aandeel kosten van de marktcategorie ‘Staat’.

Tabel 36 geeft inzicht in de verdeling van de door te belasten uitgaven van ACM organisatie en ZBO ACM over marktorganisaties op basis van het Besluit doorberekening kosten ACM. Voor alle duidelijkheid het in de kolom “Totaal aandeel” genoemde bedrag geeft het aan de marktorganisaties door te belasten bedrag aan en het aandeel Staat. Het geeft dus niet het totaal bedrag aan dat aan die sector is besteed. Als voorbeeld: sanctietrajecten in één van de gereguleerde sectoren worden niet doorbelast aan de marktorganisaties maar aan de Staat.

Tabel 36: Overzicht in de verdeling van de in 2017 door te belasten uitgaven ACM organisatie en ZBO aan marktorganisaties op basis van het Besluit doorberekening kosten ACM (in euro en uren)
Besluit doorberekening kosten ACM Organisatie en ZBO ACM    
    2016   2015
  Directe uren Directe Materiële kosten

Personele

& indirecte

kosten op

basis van

aandeel uren

Totaal aandeel   Totaal aandeel
  in uren in euro in euro in euro   in euro
Telecom              
 • Openbare elektronische communicatiediensten; Openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten
  30.630 408.658 3.615.507 4.024.165   3.705.853
 • Nummers
  17.923 - 2.115.533 2.115.533   2.102.716
 • Certificatiedienstverleners
  1.579 - 186.386 186.386   237.057
Subtotaal Telecom   50.132 408.658 5.917.425 6.326.084   6.045.626
Post              
 • Universele postdienst
  2.485 6.086 293.320 299.406   273.814
 • Niet-universele postdienst
  6.315 - 745.457 745.457   619.837
Subtotaal Post   8.800 6.086 1.038.778 1.044.864   893.651
Energie              
 • Regionaal netbeheer Elektriciteit
  5.150 32.787 607.861 640.648   714.898
 • Regionaal netbeheer Gas
  11.557 60.669 1.364.137 1.424.806   1.267.209
 • Landelijk netbeheer Elektriciteit
  26.786 23.229 3.161.759 3.184.987   2.691.872
 • Landelijk netbeheer Gas
  26.337 523.793 3.108.760 3.632.553   2.263.645
 • Warmtelevering
  1.615 - 190.624 190.624   576.588
Subtotaal Energie   71.444 640.478 8.433.141 9.073.619   7.514.212
Vervoer              
 • Registerloodsen
  1.976 35.116 233.235 268.351   228.065
 • Luchtvaart
  1.604 - 189.321 189.321   368.739
Subtotaal Vervoer   3.580 35.116 422.556 457.672   596.804
Totaal marktorganisaties   133.956 1.090.338 15.811.900  16.902.238   15.050.293
Rijksoverheid              
 • Staat/schatkist
  384.465 3.832.016 45.381.391 49.213.407   43.547.169
Totaal   518.422 4.922.354 61.193.291 66.115.645   58.597.462

Verschillen in het totaal aandeel kosten per marktcategorie komen enerzijds doordat in het ene jaar voor de taakuitoefening meer of minder economische en technische onderzoeken (directe materiële kosten) nodig zijn dan in een ander jaar. Anderzijds is het aantal uur dat voor de taakuitoefening nodig is niet elk jaar voor alle activiteiten gelijk. Dit is de oorzaak voor de wijzigingen in het aandeel kosten per marktcategorie.