Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Waarborgen van een concurrerende innovatieve postsector

Waarborgen van een concurrerende innovatieve postsector

De ACM streeft naar een goed functionerende postmarkt.

Onderzoek tijdkritische partijenpost

In 2016 heeft de ACM haar analyse van de postmarkt voortgezet. Deze analyse is gericht op het vervoer van tijdkritische partijenpost. Dat is post van zakelijke verzenders die de volgende dag bezorgd wordt. De ACM heeft deze marktanalyse nog niet afgerond.

De minister van Economische Zaken heeft in december 2016 een beleidsregel over de postmarkt vastgesteld. Hierin stelt hij nadere eisen aan de verplichtingen die de ACM op grond van de Postwet aan PostNL kan opleggen. De ACM heeft een uitvoeringstoets op deze beleidsregel uitgevoerd en is daarin kritisch op het nut en de noodzaak ervan. De ACM past de beleidsregel nu toe bij de vormgeving van de regulering op basis van de uitgevoerde marktanalyse.

De concurrenten van PostNL hebben voor het bezorgen van tijdkritische post geen landelijk dekkend bezorgnetwerk. Dit betekent dat zij een deel van de post van hun klanten door PostNL laten bezorgen. Belangrijk daarbij is tegen welke voorwaarden PostNL dit doet. De ACM heeft PostNL in 2016 een aantal keer op de vingers getikt, omdat PostNL postvervoerders achterstelde ten opzichte van zijn eigen klanten. Hier lopen nog gerechtelijke procedures over. In een procedure over de voorwaarde 'uniform afzenderadres', heeft het CBb een besluit van de ACM vernietigd.

Verkenning concurrentieproblemen voor niet-tijdkritische brievenpost

De ACM heeft in 2016 de markt gevraagd naar concurrentieproblemen op niet-tijdkritische post en of de ACM daarover ook een marktanalyse moet starten. De marktsituatie is daar anders dan bij tijdkritische post, omdat voor een deel van de dienstverlening Sandd ook een landelijk bezorgnetwerk heeft. Het vooronderzoek hierover loopt nog.