Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Werkzaamheden van de ACM

Werkzaamheden van de ACM

De ACM streeft ernaar haar werk zo professioneel en efficiënt mogelijk uit te voeren en de doorlooptijden van onderzoeken, bezwaren, sancties en andere zaken zo kort mogelijk te houden. De ACM weegt hierbij vanzelfsprekend ook de benodigde inhoudelijke kwaliteit en de beschikbare middelen.

Aandacht voor websites

Adviesbureau Kwink heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken in 2015 beoordeeld hoe de ACM functioneert. Eén van de aanbevelingen was het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de websites door de informatie meer toe te spitsen op de doelgroep en begrijpelijker te maken voor niet-juristen. Hieraan hebben we in 2016 gewerkt.

In dit jaarverslag hebben we ook opgenomen hoeveel bezoeken er op de website van ConsuWijzer zijn geweest. Dat is nieuw. Tevens geven we aan hoe tevreden consumenten zijn met de service van ConsuWijzer en de ACM.

Doorlooptijden

Voor de doorlooptijden van onze werkzaamheden gelden de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het komt voor dat de wettelijke termijn voor de behandeling van een zaak wordt overschreden. Dat komt omdat we in ons toezicht vaak te maken hebben met meerdere betrokken partijen, omvangrijke dossiers en complexe procedures. In verreweg de meeste gevallen reageert de ACM binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. In 2016 hebben we verder gewerkt aan onze werkwijze voor de meting van doorlooptijden binnen de organisatie. Hiermee proberen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van de meting van doorlooptijden te verbeteren.

Mediaan

In het jaarverslag vermelden we de mediaan van de doorlooptijden. De mediaan is het midden in een reeks getallen. De mediaan geeft een beter beeld van de doorlooptijden dan het gemiddelde. De doorlooptijden van de ACM kennen vaak uitschieters. Door het gebruiken van de mediaan wordt de doorlooptijd daardoor niet onevenredig verhoogd. Een zaak in bezwaar kan bijvoorbeeld 2 jaar duren, terwijl de meeste zaken binnen enkele maanden zijn afgerond.