Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
ACM maakt energie betaalbaar

ACM maakt energie betaalbaar

De ACM stelt de tarieven vast voor het transport van energie voor TenneT, GTS en de regionale netbeheerders.

ACM stelt nieuwe regels vast voor tarieven voor landelijk netbeheer gas

De ACM heeft regels vastgesteld waarmee wordt bepaald hoeveel Gas Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, mag verdienen in de jaren 2017-2021. De ACM stelt op basis van deze regels jaarlijks de tarieven vast die GTS aan haar afnemers mag rekenen.

Om de hoogte van de tarieven te bepalen heeft de ACM voor het eerst 2 externe benchmark-onderzoeken laten doen. In die onderzoeken heeft de ACM de kostenefficiëntie van GTS vergeleken met die van andere Europese gastransportbedrijven. Hieruit bleek dat GTS minder efficiënt is dan de meest efficiënte Europese collega's. De ACM heeft bij het vaststellen van de tarieven die GTS mag vragen aan haar klanten rekening gehouden met deze onderzoeken. Dit methodebesluit leidt ertoe dat de jaarlijkse inkomsten van GTS in 2017 dalen met ongeveer 100 miljoen euro en daarna stapsgewijs tot 2021 nog eens met ruim 100 miljoen euro.

De regels zijn tot stand gekomen na besprekingen met GTS en belangenorganisaties VEMW, Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland, NOGEPA en NVDE. Dat heeft ertoe geleid dat partijen een aantal belangrijke onderdelen van het besluit niet zullen aanvechten bij de rechter. Afnemers en GTS hebben hierdoor meer zekerheid over de hoogte van de tarieven voor de komende jaren. Dat draagt bij aan stabiliteit en investeringszekerheid.

Tarief voor landelijk transport gas in 2017 omlaag en in 2018 omhoog

De ACM heeft in juni 2017 op basis van het methodebesluit de tarieven vastgesteld die GTS haar afnemers mag berekenen. Het landelijke transporttarief voor gas is in 2017 met ruim 11% gedaald. Consumenten en bedrijven betalen in 2017 ruim 207 miljoen euro minder voor het landelijk transport van gas.

In november 2017 heeft de ACM het landelijk transporttarief voor gas voor 2018 vastgesteld. De tarieven van GTS stijgen in 2018 met gemiddeld 4%. De transportvolumes zullen naar verwachting dalen. De inkomsten van GTS stijgen hierdoor per saldo met 2 miljoen euro ten opzichte van 2017.

De stijging van de tarieven heeft 2 oorzaken. Ten eerste waren de tarieven in 2017 relatief gezien laag. GTS had in de jaren daarvoor namelijk te veel ontvangen als gevolg van meetcorrecties, wat de ACM in 2017 heeft gecorrigeerd. Ten tweede verkoopt GTS in 2018 naar verwachting minder transportcapaciteit, onder andere omdat er minder Groningengas wordt geëxporteerd en omdat markpartijen vaker transportcapaciteit naar behoefte boeken.

Tarieven voor landelijk transport elektriciteit en regionaal transport gas en elektriciteit gaan in 2018 omhoog

In november 2017 heeft de ACM de tarieven vastgesteld voor de regionale netbeheerders en voor TenneT, de landelijke netbeheerder voor elektriciteit. De tarieven voor het transport van energie stijgen in 2018 gemiddeld met ongeveer 12 euro per huishouden.

De stijging van de tarieven van regionale netbeheerders wordt voor het grootste deel veroorzaakt door precariobelasting. Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond voor bijvoorbeeld kabels en leidingen. Regionale netbeheerders berekenen deze belasting door in de tarieven.

De stijging van de tarieven van TenneT komt onder meer doordat de netbeheerder veel moet investeren in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk, mede veroorzaakt door de energietransitie. De netten moeten worden versterkt om grote hoeveelheden elektriciteit van windparken op zee te kunnen transporteren en de energiemarkten in Europa verder te kunnen integreren. Mede hierdoor stijgen de inkomsten die TenneT mag behalen in 2018 met 15 miljoen euro ten opzichte van 2017.

Net op zee

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. In het inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee heeft de ACM in 2017 bepaald dat TenneT, als netbeheerder van het net op zee, een bedrag van ongeveer 33,5 miljoen euro mag ontvangen in 2018. De inkomsten van de netbeheerder worden gefinancierd met een subsidie. Zo kan de netbeheerder zijn investeringen terug verdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zodra het net op zee in gebruik is genomen, zal de ACM gaan toetsen of de kosten die de netbeheerder heeft gemaakt efficiënt zijn.

Beleidsregel doelmatige kosten

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 staat dat de ACM een beleidsregel moet opstellen om te kunnen beoordelen of bepaalde investeringen van netbeheerders doelmatig zijn. In 2017 heeft de ACM de beleidsregel - die in 2011 werd opgesteld - aangepast en vernieuwd. Met de nieuwe beleidsregel kan de ACM nu ook investeringen in het net op zee en de aansluitingen van windparken op land toetsen op efficiëntie. Daarnaast is de beleidsregel duidelijker gemaakt, en op sommige punten aangescherpt. De beleidsregel geeft een prikkel aan de netbeheerder om zijn investeringen efficiënt uit te voeren. Daarnaast zorgt de beleidsregel ervoor dat de afnemer alleen voor efficiënte investeringen betaalt.