Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

Door diverse acties gaf de ACM in 2017 een impuls aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse energievoorziening.

ACM brengt bezoek aan stations TenneT na storing

De ACM heeft een bezoek gebracht aan de hoogspanningsstations Oostzaan en Hemweg van netbeheerder TenneT om zich ter plekke te laten informeren over de stroomstoring van dinsdag 17 januari 2017. Grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer zaten enkele uren zonder stroom. Het doel van ons bedrijfsbezoek was om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van de stroomstoring. De ACM monitort verbeteracties van TenneT met het doel om de kans op herhaling van dergelijke storingen tot een minimum te beperken.

Ontheffingen voor gesloten distributiesystemen

In 2017 heeft de ACM 9 ontheffingen verleend voor gesloten distributiesystemen. Eigenaren van een elektriciteitsnet of een gastransportnet moeten een publieke netbeheerder aanwijzen. Die beheert dit net volgens de eisen die de wet daaraan stelt. In bepaalde situaties kan de ACM de eigenaar van een net van deze verplichting ontheffen. Dit noemen we een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem. Voorbeelden van gesloten distributiesystemen zijn spoorwegstations, ziekenhuizen, vliegvelden en chemische industrielocaties.

TenneT voldeed bij stroomstoring Diemen niet aan wettelijke verplichtingen

Landelijk netbeheerder TenneT heeft bij de stroomstoring in Diemen in maart 2015 niet aan haar wettelijke verplichtingen voldaan. Dat heeft de ACM bepaald in een geschil in 2017 dat Tata Steel bij haar had ingediend. De ACM heeft vanwege het ingediende geschil van Tata Steel een nieuw, breder onderzoek ingesteld naar de stroomstoring in het 380 Kv-net van TenneT.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de oorzaak van de stroomstoring een combinatie was van falende techniek en een menselijke fout. Dit onderzoek was uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van TenneT, onder het toeziend oog van de ACM. Bij het nieuwe bredere onderzoek in het kader van het geschil heeft de ACM ook de norm van de 'enkelvoudige storingsreserve' betrokken. Deze wettelijke norm houdt in dat een storing in een onderdeel van het net, bijvoorbeeld een circuit of transformator, niet mag leiden tot een transportonderbreking. TenneT heeft deze norm overtreden door de manier waarop het station in Diemen is ontworpen. Het doel van dit tweede onderzoek, dat dus door de ACM is uitgevoerd, was om de informatie op tafel te krijgen die nodig is om het geschil tussen Tata Steel en TenneT te kunnen beslechten.

Door de stroomstoring op 27 maart 2015 kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland een uur zonder stroom te zitten.

Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten

In december 2017 ontving de ACM van de 10 regionale en landelijke netbeheerders een 'Kwaliteits- en Capaciteitsdocument' (KCD). Daarin beschrijven ze hun plannen om nu en in de toekomst de kwaliteit en capaciteit van het transportnet op peil houden. Zo geven netbeheerders hun toezichthouders als het ware een 'kijkje in de keuken'. Het beoordelen van deze documenten is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitstoezicht van de ACM.

Het KCD van TenneT dat de ACM eind 2016 heeft ontvangen, heeft de ACM nog niet goedgekeurd. TenneT zal eerst een plan van aanpak opstellen om door de ACM ge√Įdentificeerde problemen op te lossen. Deze zien op vragen rondom het op orde zijn van onderhoudsprocessen. De storingen bij TenneT hebben in 2017 veel informatie op dat punt aan het licht gebracht. Als het plan van aanpak de problemen afdoende wegneemt, zal de ACM het KCD in 2018 alsnog goedkeuren.