Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Bestuur, directie en medewerkers

Bestuur, directie en medewerkers

Bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de ACM. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle besluiten van de ACM en bestaat uit 3 personen. Het bestuur bestond in 2017 uit Chris Fonteijn (bestuursvoorzitter), Henk Don en Cateautje Hijmans van den Bergh. Per 1 januari 2017 is Cateautje Hijmans van den Bergh benoemd als lid van het bestuur van de ACM.

Elk bestuurslid had een eigen portefeuille met aandachtsgebieden:

  • Chris Fonteijn: Mededinging, Zorg, Strategie en Communicatie.
  • Henk Don: Energie, Telecom, Vervoer, Post en het Economisch Bureau.
  • Cateautje Hijmans van den Bergh: Consumenten, Juridische Zaken, ACM Academie, Bedrijfsvoering.

Directies

De ACM bestond in 2017 uit 8 directies. Daarnaast is er in 2015 een Taskforce Zorg opgericht. De organisatiestructuur staat in dienst van de missie en strategie van de ACM. Elke directeur is verantwoordelijk voor de bijdrage van zijn directie aan de ACM-doelstellingen. Het bestuur en de directeuren overleggen regelmatig over onder andere de strategische koers, keuzes en afwegingen in de belangrijkste toezichtkwesties.

Medewerkers

De ACM is een onafhankelijke, open en professionele toezichthouder. Medewerkers van de ACM bepalen het succes van de organisatie. De ACM heeft hoogopgeleide en professionele medewerkers nodig om haar taken goed uit te kunnen voeren. De ACM wil blijven innoveren en streeft naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand.

Totaal Fte Mannen Vrouwen
Tabel 27: Bezetting ACM
1 januari 2017 574 543,40 49,7% 50%
31 december 2017 562 526,60 48,4% 51,6%
2017 2016
Tabel 28: Leeftijdsopbouw
t/m 24 jaar 8 8
25 t/m 34 jaar 128 145
35 t/m 44 jaar 187 202
45 t/m 54 jaar 169 158
55 t/m 59 jaar 35 30
60 jaar en ouder 35 31
2017 2016
Tabel 29: Personeelsuitgaven (in euro's)
Totaal salarissen 44.491.471 42.408.162
Gemiddelde loonsom 78.330 81.024

De gemiddelde loonsom is gebaseerd op het gemiddelde van het totaal aantal medewerkers aan het begin en aan het eind van 2017.

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) adviseert het bestuur over onderwerpen die de medewerkers van de ACM aangaan. In het voorjaar van 2017 werden verkiezingen voor de OR uitgeschreven. Alle 11 beschikbare zetels zijn daarbij vervuld. De zittingstermijn van de hierbij verkozen leden is nu 3 jaar in plaats van voorheen 2 jaar.

In 2017 heeft de OR zich tijdens overleggen met het bestuur uitgesproken over onder meer:

  • De evaluatie en de organisatorische inbedding van de Taskforce Zorg en de ACM Academie
  • Het privacy beleid
  • Het nieuwe zaaksysteem en het nieuwe tijdschrijfsysteem inclusief de privacyaspecten daarvan
  • De ICT-strategie van de ACM
  • De financiën van de ACM
  • HRM- en ARBO-gerelateerde zaken, waaronder het vacaturekader

Binnen de Departementale Ondernemingsraad (DOR) heeft de ACM bijgedragen aan het EZ-brede vacaturekader, de naleving van de participatiewet en veel input geleverd op de nota gezond en veilig werken. Daarnaast heeft de OR van de ACM ook in 2017 de voorzitter van de DOR geleverd.

In- en uitstroom

In 2017 stelde de ACM 52 nieuwe medewerkers aan en stroomden 62 medewerkers uit. De ACM blijft daarmee binnen de vastgestelde formatie. Bij vertrek van een medewerker onderzoekt de ACM eerst of een andere medewerker de werkzaamheden kan vervullen. Deze werkwijze zorgt voor mobiliteit, verbreding van kennis en maakt flexibele inzet van medewerkers mogelijk. De ruimte die vervolgens ontstaat, biedt mogelijkheden om jonge academici of Rijkstrainees aan te stellen.

Totaal Mannen Vrouwen
Tabel 30: In- en uitstroom
Instroom 52 21 31
Uitstroom 62 36 26

Verzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 3,2%. Een daling van 0,6% ten opzichte van de 3,8% in 2016. Daarmee is het ziekteverzuim onder de verbaannorm van 3,5% gekomen.

Verbaannorm 2017 2016
Tabel 31: Ziekteverzuim
Ziekteverzuimpercentage 3,5% 3,2% 3,8%

Diversiteit en inclusiviteit

De ACM streeft naar een divers personeelsbestand. De ACM is er voor alle consumenten en bedrijven. Diversiteit helpt ons om problemen in de markt breed te detecteren, te begrijpen en vervolgens de beste oplossingen te kiezen. De ACM streeft ernaar dat alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen.

In 2017 is wederom veel aandacht geweest voor diversiteit en inclusiviteit. JongACM heeft een themalunch georganiseerd in het kader van diversiteit. Het thema was 'vrouwelijk leiderschap'. ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh sprak over haar eigen ervaringen met dit onderwerp. Ook dit jaar stond ACM stil bij IDAHOT, de internationale dag tegen homo- en transfobie.

Enkele medewerkers namen deel aan de workshop 'Succes in Veelvoud'. Deze workshop ging over hoe diversiteit binnen teams leidt tot betere prestaties en resultaten. Ook nam de ACM deel aan de 'Week van de Diversiteit' van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naast actieve participatie van ACM-medewerkers aan workshops, debatten en lezingen in die week, was de ACM ook gastheer van een documentaire over racisme en uitsluiting (getiteld: 'Ik alleen in de klas'). Hierbij gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en vertelden zij over hun eigen, persoonlijke ervaringen. Daarnaast hebben medewerkers van HRM en onze communicatieadviseurs gewerkt aan het vernieuwen van de 'Werken bij ACM' website.

De Rijksoverheid heeft het zogenoemde 'Charter Diversiteit' ondertekend om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen. Voor de implementatie hiervan op EZK-niveau is het 'Vakberaad Inclusief' in het leven geroepen. Namens de ACM nemen 2 medewerkers deel aan dit Vakberaad. In 2017 is het definitieve Plan van Aanpak voor EZK goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke impuls gegeven aan het thema diversiteit en inclusiviteit binnen EZK.