Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Duidelijkheid concurrentieregels voor zzp’ers

Duidelijkheid concurrentieregels voor zzp’ers

In 2017 hadden we aandacht voor zelfstandigen zonder personeel, zzp'ers. In de maatschappelijke discussie kwamen de thema's van inkomensonzekerheid en het gebrek aan sociale bescherming van zzp'ers aan de orde. Een aangehaalde oplossing hiervoor was het vastleggen van minimumtarieven voor zzp'ers in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De ACM gaf in een leidraad duidelijkheid over de vraag of die maatregel is toegestaan.

Zzp'ers zijn ondernemers

In onze leidraad leggen we uit dat zzp'ers ondernemers zijn die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Tariefafspraken voor zzp'ers in een cao vallen onder het kartelverbod. Maar, het kartelverbod geldt niet voor zzp'ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De zogenaamde 'schijnzelfstandigen' hebben minder vrijheid dan zzp'ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen. De Europese rechter heeft deze uitzondering gemaakt in een uitspraak over invalkrachten bij orkesten.

De ACM doet in de leidraad ook suggesties aan cao-partijen om te voorkomen dat er in cao's verboden afspraken komen te staan. Daarbij benadrukken we dat de naleving van de concurrentieregels bij cao's de eigen verantwoordelijkheid is van de betrokken partijen.

Regeerakkoord

In oktober 2017 werd het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Hierin stelt het kabinet een nieuwe wet voor waarin "(de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen". Daarnaast wordt voor zzp'ers bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij "een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten".

Sociale maatregelen voor zzp'ers die binnen het bestek van de Mededingingswet vallen houdt de ACM nauwlettend in de gaten.